Begroting 2021

Bijlage

Overzicht baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Afval

Lasten

-1762

-1.782

-2.502

-2.624

-2.624

-2.624

Baten

2597

2.690

3.489

3.610

3.610

3.610

Saldo

835

908

986

986

986

986

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

0

Baten

29310

30.204

31.180

31.120

31.250

31.431

Saldo

29310

30.204

31.180

31.120

31.250

31.431

Arbeidsparticipatie

Lasten

-258

-281

-290

-299

-310

-310

Baten

0

Saldo

-258

-281

-290

-299

-310

-310

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

-35

-43

-44

-44

-44

-44

Baten

87

13

13

13

13

13

Saldo

52

-30

-31

-31

-31

-31

Begeleide participatie

Lasten

-1632

-1.670

-1.772

-1.812

-1.776

-1.769

Baten

0

Saldo

-1632

-1.670

-1.772

-1.812

-1.776

-1.769

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

-94

-79

-81

-81

-81

-81

Baten

89

87

87

87

87

87

Saldo

-5

8

6

6

6

6

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-265

-232

-218

-218

-218

-240

Baten

159

97

97

97

97

97

Saldo

-106

-134

-120

-120

-120

-143

Belastingen overig

Lasten

-697

-824

-955

-451

-451

-451

Baten

2176

1.941

1.916

53

53

53

Saldo

1479

1.117

961

-398

-398

-398

Bestuur

Lasten

-2363

-1.738

-1.772

-1.775

-1.773

-1.773

Baten

25

Saldo

-2337

-1.738

-1.772

-1.775

-1.773

-1.773

Burgerzaken

Lasten

-620

-588

-636

-640

-671

-672

Baten

300

298

298

298

298

298

Saldo

-320

-290

-338

-342

-373

-374

Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

-1262

-1.274

-1.311

-1.321

-1.321

-1.321

Baten

47

46

46

46

46

46

Saldo

-1215

-1.228

-1.265

-1.275

-1.275

-1.275

Cultureel erfgoed

Lasten

-70

-41

-41

-41

-41

-41

Baten

0

Saldo

-70

-41

-41

-41

-41

-41

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

-372

-577

-475

-475

-475

-475

Baten

0

Saldo

-372

-577

-475

-475

-475

-475

Economische havens en waterwegen

Lasten

0

Baten

0

Saldo

0

Economische ontwikkeling

Lasten

-756

-665

-706

-520

-520

-520

Baten

0

22

22

22

22

22

Saldo

-756

-643

-684

-498

-498

-498

Economische promotie

Lasten

-193

-223

-219

-219

-219

-219

Baten

3

3

3

3

3

3

Saldo

-191

-221

-216

-217

-217

-217

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

-17

Baten

12

Saldo

-5

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

-440

-391

-391

-391

-391

-391

Baten

0

Saldo

-440

-391

-391

-391

-391

-391

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

-1479

-3.021

-4.573

-4.078

-69

-70

Baten

1554

2.956

4.504

4.008

Saldo

75

-64

-69

-69

-69

-70

Inkomensregelingen

Lasten

-4444

-6.943

-4.915

-4.915

-4.915

-4.915

Baten

3976

5.724

3.890

3.890

3.890

3.890

Saldo

-468

-1.219

-1.025

-1.025

-1.025

-1.025

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

-4075

-4.322

-4.377

-4.327

-4.277

-4.227

Baten

19

4

10

10

10

10

Saldo

-4055

-4.318

-4.366

-4.316

-4.266

-4.216

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

-4457

-4.495

-4.421

-4.421

-4.421

-4.421

Baten

0

Saldo

-4457

-4.495

-4.421

-4.421

-4.421

-4.421

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

-348

-364

-289

-289

-289

-289

Baten

0

Saldo

-348

-364

-289

-289

-289

-289

Media

Lasten

-465

-472

-466

-466

-466

-466

Baten

0

Saldo

-465

-472

-466

-466

-466

-466

Milieubeheer

Lasten

-1091

-1.451

-1.259

-1.279

-975

-976

Baten

10

215

Saldo

-1080

-1.236

-1.259

-1.279

-975

-976

Mutaties reserves

Lasten

-3882

-729

-753

-3

Baten

5069

4.466

3.411

2.173

1.663

1.640

Saldo

1188

3.736

2.658

2.170

1.663

1.640

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

-584

-992

-938

-938

-938

-939

Baten

39

247

247

247

247

247

Saldo

-545

-745

-691

-691

-691

-692

Onderwijshuisvesting

Lasten

-1007

-956

-937

-1.114

-1.384

-1.375

Baten

243

283

242

246

82

82

Saldo

-764

-673

-695

-868

-1.302

-1.293

Openbaar basisonderwijs

Lasten

-75

-80

-80

-80

-80

-80

Baten

0

Saldo

-75

-80

-80

-80

-80

-80

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

-1760

-1.986

-1.986

-1.986

-1.997

-2.003

Baten

14

5

5

5

5

5

Saldo

-1747

-1.980

-1.980

-1.980

-1.991

-1.997

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-619

-763

-842

-870

-803

-804

Baten

6

27

27

27

27

27

Saldo

-612

-736

-815

-844

-777

-778

Overhead

Lasten

-7313

-7.036

-7.054

-7.000

-6.919

-6.878

Baten

18

13

13

13

13

13

Saldo

-7295

-7.024

-7.041

-6.987

-6.906

-6.865

Overige baten en lasten

Lasten

-9

-9

-285

-84

-230

-346

Baten

1

Saldo

-9

-9

-285

-84

-230

-346

OZB niet-woningen

Lasten

0

Baten

1277

1.247

1.270

1.270

1.270

1.270

Saldo

1277

1.247

1.270

1.270

1.270

1.270

OZB woningen

Lasten

0

Baten

2640

2.845

3.058

3.591

3.674

3.740

Saldo

2640

2.845

3.058

3.591

3.674

3.740

Parkeren

Lasten

-44

-46

-46

-46

-46

-46

Baten

3

-10

-10

-10

-10

-10

Saldo

-41

-55

-56

-56

-56

-56

Recreatieve havens

Lasten

-72

-150

-150

-150

-150

-150

Baten

3

9

9

9

9

9

Saldo

-68

-141

-141

-141

-141

-141

Riolering

Lasten

-1683

-1.658

-1.657

-1.701

-1.716

-1.724

Baten

2291

2.373

2.384

2.439

2.460

2.460

Saldo

609

715

726

739

744

736

Ruimtelijke ordening

Lasten

-618

-551

-753

-674

-528

-436

Baten

110

Saldo

-507

-551

-753

-674

-528

-436

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-1777

-2.960

-2.174

-2.196

-2.203

-2.204

Baten

0

26

26

26

26

26

Saldo

-1777

-2.934

-2.148

-2.170

-2.177

-2.178

Sportaccommodaties

Lasten

-607

-685

-732

-751

-751

-739

Baten

317

283

321

321

321

321

Saldo

-290

-402

-410

-430

-430

-418

Sportbeleid en activering

Lasten

-747

-540

-543

-543

-511

-511

Baten

2

Saldo

-745

-540

-543

-543

-511

-511

Treasury

Lasten

-11

-11

-128

-154

-154

-154

Baten

1641

751

771

771

771

771

Saldo

1630

740

643

617

617

617

Verkeer en vervoer

Lasten

-2739

-3.407

-3.841

-3.695

-3.737

-3.781

Baten

109

80

80

80

80

80

Saldo

-2630

-3.327

-3.761

-3.616

-3.658

-3.702

Volksgezondheid

Lasten

-965

-1.118

-1.208

-1.184

-1.184

-1.184

Baten

20

9

9

9

9

9

Saldo

-944

-1.109

-1.199

-1.175

-1.175

-1.175

Wijkteams

Lasten

-1400

-1.450

-1.352

-1.322

-1.322

-1.323

Baten

0

Saldo

-1400

-1.450

-1.352

-1.322

-1.322

-1.323

Wonen en bouwen

Lasten

-508

-820

-598

-595

-596

-597

Baten

271

302

352

402

402

402

Saldo

-237

-518

-246

-193

-194

-195

Totaal saldo taakvelden

829

-165

-896

-1.152

-918

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14