Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

ALGEMEEN
De paragraaf lokale heffingen bevat, overeenkomstig het BBV een overzicht van het beleid inzake de lokale heffingen, de relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de tarieven en een verantwoording over de mate van kostendekkendheid van tarieven inclusief de uitgangspunten die daarbij zijn gehanteerd. Daarnaast wordt een overzicht op hoofdlijnen gepresenteerd van de diverse heffingen, de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. In de Gemeentewet en een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies) een gemeente mag opleggen. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van het tarief en welke van die heffingen ook daadwerkelijk worden geheven.

BELASTINGEN
De Gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. Tegenover een belasting staat geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid. De opbrengsten dienen als algemeen dekkingsmiddel. Onze gemeente heft de volgende belastingen: onroerendezaakbelastingen (OZB) en precariobelasting. De gemeente Hillegom maakt geen gebruik van de wettelijke mogelijkheden om hondenbelasting en toeristenbelasting (verblijfbelasting) te heffen.

RECHTEN
Rechten zijn betalingen voor een geleverde of een bewezen dienst. Hiervan zijn de tarieven in principe volledig kostendekkend. Het is niet toegestaan een meer dan kostendekkend tarief te hanteren. In Hillegom worden afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en marktgeld als rechten geheven.

In de raadsvergadering van december 2020 worden de belastingverordeningen 2021 voor de bijstelling van de tarieven voorgelegd.

ONTWIKKELINGEN/ACTUALITEIT
Belastinghervormingen
Er zijn geen verdere ontwikkelingen vernomen van de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën over de belastinghervormingen.

Financiële uitgangspunten

  • Overeenkomstig de Kadernota 2021 wordt voor belastingen en retributies rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1,8 %. Voor de heffingen geldt dat een compensatie alleen aan de orde is, als deze binnen de grenzen van kostendekkendheid blijft. Voor de retributies geldt dat het uitgangspunt de 100 % kostendekkendheid is.
  • Bij de berekening van de overhead wordt de maximale toegestane opslag berekend. De overhead bestaat uit de kosten voor piofach (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting). De direct toe te rekenen kosten worden verantwoord op de taakvelden.

Kostendekkendheid
Voor het bepalen van de kostendekkendheid mogen extra comptabel de volgende zaken worden meegerekend:

a.   De directe lasten van personeel HLTsamen zijn verantwoord op het taakveld. De overhead, de kosten voor leidinggevend personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting (piofach), zijn gerelateerd aan de totale lasten van de bedrijfsvoering.

b.   De lasten in het prestatieveld zijn exclusief BTW. Omdat het BTW–compensatiefonds (bcf) wordt gevoed uit het Gemeentefonds, is toerekening van de BTW geoorloofd.

c.   Bij de berekening van de baten wordt een derde van de kosten van het prestatieveld Straatreiniging toegerekend aan de heffing afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De kosten van straatreiniging worden mede gemaakt om het zwerfvuil te verminderen en om verstoppingen in het rioolstelsel te voorkomen.
d.   Het is geoorloofd om het bedrag aan kwijtscheldingen te compenseren in het tarief.
e.   De kosten, gemaakt voor inning en invordering door de gemeenschappelijke regeling Cocensus mogen worden toegerekend aan de rechten.

Overzicht lokale heffingen
In het volgende overzicht worden de opbrengsten van de lokale heffingen weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Lokale heffingen

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Onroerende zaak belasting

3.615

3.917

4.092

4.327

Precariobelasting

1.886

2.135

1.909

1.909

Overige baten (dwangbevelen)

40

41

32

32

Totaal niet bestedingsgebonden

5.540

6.094

6.033

6.268

Reinigingsheffingen

2.504

2.571

2.592

3.114

Rioolheffing

2.250

2.291

2.307

2.384

Secretarieleges

433

315

351

349

Leges bouwvergunningen

331

265

300

350

Begrafenisrechten

72

80

84

84

Rechten en Marktgelden

13

13

13

13

BIZ-rechten

66

74

0

0

Totaal gebonden aan bestedingen

5.668

5.609

5.647

6.293

Totaal

11.209

11.703

11.680

12.561

ONROEREND ZAAKBELASTINGEN
De vastgestelde WOZ-waarde vormt de grondslag voor de onroerendezaakbelastingen (OZB), de Waterschapsomslagen gebouwd en het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting. De WOZ-administratie is een basisregistratie. De waarden worden op grond van de Wet WOZ jaarlijks herzien en zijn op basis van de Meicirculaire 2019 aangepast met de genoemde percentages bij het onderdeel OZB.
De marktontwikkeling bij woningen wordt, op basis van de Waarderingskamer, geschat op een stijging van 7 %. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling geschat op een waardestijging van 1 %.

De opbrengsten van de OZB voor zowel woningen als niet-woningen (eigenaren en gebruikers) zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 1,8 %. Daarnaast worden de opbrengsten van 2018 tot en met 2021 jaarlijks verhoogd met € 126.000 ter compensatie van de wegvallende precariobelasting voor kabels en leidingen. De geraamde leegstand bij niet-woningen is over beide heffingen verdeeld, zodat de prikkel tot verhuren mede bij de eigenaren is ondergebracht. De tarieven van de OZB zijn gebaseerd op de WOZ-waarde en worden per jaar vastgesteld. Het tarief van 2021 wordt gebaseerd op de waarde per 1 januari 2020. De marktontwikkeling wordt gevolgd door Cocensus.

De ontwikkeling van de onroerendezaakbelasting tarieven van de afgelopen jaren waren:

% van de WOZ-waarde

% van de WOZ-waarde

2018

2019

2020

Woningen

Eigenaar

0,1047%

0,1022%

0,0989%

Niet-woningen

Eigenaar

0,2031%

0,2172%

0,2221%

Niet-woningen

Gebruiker

0,1444%

0,1311%

0,1344%

Bij de vaststelling van de OZB-verordening, medio december, wordt de laatste prognose van de waarde per 1 januari 2020 bepaald om zodoende een juist percentage van de heffingsmaatstaf te kunnen vaststellen en de geraamde opbrengsten, inclusief de uitgangspunten te garanderen.

PRECARIOBELASTING

Precariobelasting wordt geheven voor het innemen of gebruiken van openbare grond. De precariobelasting voor nutsnetwerken wordt afgeschaft, gemeenten hebben de mogelijkheid om deze vorm van precariobelasting tot en met het jaar 2021 te heffen. Onder de geldende overgangsregeling kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Voor de gemeente Hillegom is dat een bedrag van € 4,56 per strekkende meter.

OVERIGE BATEN

Bij de inning van de achterstallige belastingen en rechten kunnen wettelijke aanmanings- en dwangbevelkosten in rekening worden gebracht.

REINIGINGSHEFFINGEN

Reinigingsheffingen bestaan uit de afvalstoffenheffing voor huisgezinnen en overige reinigingsrechten. De overige reinigingsrechten heffingen worden betaald voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen op de gemeentewerkplaats. De afvalstoffenheffing geldt voor huishoudens.

Door het nieuwe afvalbeleid, 'De volgende stap van Afval Naar Grondstof', zijn de kosten en baten gewijzigd. Omdat de invoering van het nieuwe afvalbeleid is vertraag, worden de Diftar-tarieven ingevoerd in 2022. De heffing van de tarieven is op zelfde manier als voorgaande jaren, dus met een tarief voor normaal en klein gebruik. Ingaande 2022 zal ook het aanbieden van restvuil variabel worden berekend en zal het vaste tarief dalen. In de technische avond van donderdag 16 juni 2020 zijn de uitgangspunten en het tarief besproken. Met de berekende tarieven zijn de reinigingsheffingen 100 % dekkend en zijn deze:

2019

2020

2021

Normaal

Klein

Normaal

Klein

Normaal

Klein

Tarief

€ 278,50

€ 252,30

€ 286,50

€ 260,30

€ 330,00

€ 300,00

Het vernieuwde BBV schrijft voor dat er een duidelijk overzicht is van de kostendekking. Hieronder geven we inzicht in de kostendekking van de afvalkosten.

(Bedragen x € 1.000)

Berekening kostendekking afval

Taakveld

Omschrijving

Afval

Kosten van taakveld

2.052

Baten van taakveld

375

Netto kosten

2.127

Toe te rekenen kosten

a.

Overhead

124

b.

BTW

567

c.

Afvoeren veegafval

91

d.

Kwijtschelding

100

e.

Perceptiekosten

105

Totale kosten

3.114

Opbrengsten heffingen

3.114

Kostendekkingspercentage

100%

RIOOLHEFFING
De rioolheffing wordt geheven ter bestrijding van de kosten van de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater). De opbrengst van de rioolheffing is gebaseerd op 100 % dekking van de kosten.

De grondslag bij woningen is gesplitst in één- en meerpersoonshuishoudens en bij niet-woningen het waterverbruik te hanteren als grondslag, verdeeld in acht schalen. Met alle (minimale) wijzigingen en de genoemde uitgangspunten is de rioolheffing 100 % dekkend en zijn de tarieven berekend op:

Woningen

2019

2020

2021

2 of meer persoonshuishoudens

€ 230,25

€ 230,25

€ 233,60

1 persoonshuishoudens

€ 201,25

€ 201,25

€ 204,60

Niet-woningen

2019

2020

2021

<100

€ 201,25

€ 204,25

€ 204,60

100-250

€ 246,25

€ 249,25

€ 249,60

250-500

€ 318,25

€ 321,25

€ 321,60

500-1000

€ 453,25

€ 456,25

€ 456,60

1000-2000

€ 723,25

€ 726,25

€ 726,60

2000-4000

€ 1.263,25

€ 1.266,25

€ 1.266,60

4000-6000

€ 1.983,25

€ 1.986,25

€ 1.986,60

>6000

€ 3.783,25

€ 3.786,25

€ 3.786,60

Garages/trafo's

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

Het vernieuwde BBV schrijft voor dat er een duidelijk overzicht is van de kostendekking. Hieronder geven we inzicht in de kostendekking van de rioolkosten.

(Bedragen x € 1.000)

Berekening kostendekking Riolering

Taakveld

Omschrijving

Riolering

Kosten van het taakveld

1.657

Baten van het taakveld

0

Netto kosten

1.657

Toe te rekenen kosten

a.

Overhead

106

b.

BTW

351

c.

Afvoeren veegafval

91

d.

Kwijtschelding

78

e.

Perceptiekosten

101

Totale kosten

2.384

Opbrengsten heffingen

2.384

Kostendekkingspercentage

100%

LEGES
In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de leges waar nodig verhoogd met 1,8 %. Hieronder geven we inzicht in de kostendekking van de leges.

(Bedragen x € 1.000)

Berekening kostendekkendheid leges

Taakveld

Omschrijving

Leges

Kosten van taakvelden

766

Baten van taakvelden

0

Netto kosten

766

Toe te rekenen kosten

a.

Overhead

775

b.

BTW

140

Totale kosten

1.680

Opbrengsten leges

349

Kostendekkendheidspercentage

21%

Toelichting
Onder de leges vallen de kosten van burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen en vergunningverlening APV.  

LEGES BOUW

In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de leges waar nodig verhoogd met 1,8 %. Hieronder geven we inzicht in de kostendekking van de bouwleges.

(Bedragen x € 1.000)

Berekening kostendekking Wonen en bouwen

Taakveld

Omschrijving

Bouw en wonen

Kosten van taakvelden

297

Baten van taakvelden

0

Netto kosten

297

Toe te rekenen kosten

a.

Overhead

417

b.

BTW

62

Totale kosten

777

Opbrengsten heffingen

350

Kostendekkingspercentage

45%

Toelichting
De omgevingsvergunningen zijn ondergebracht bij de taakvelden Dienstverlening (5.3). Handhaving is geen onderdeel van de kostendekkendheid, dit is wettelijk vastgelegd. De opbrengsten heffingen zijn de leges voor omgevingsvergunningen en welzijnstoetsing.

GRAFRECHTEN

In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de rechten verhoogd met 1,8 %. Hieronder geven we inzicht in de kostendekking van de grafrechten.

(Bedragen x € 1.000)

Berekening kostendekking grafrechten

Taakveld

Omschrijving

Begraafpl.

Kosten van taakveld

81

Baten van taakveld

3

Netto kosten

78

Toe te rekenen kosten

a.

Overhead

17

e.

Perceptiekosten

1

Totale kosten

96

Opbrengsten heffingen

84

Kostendekkingspercentage

88%

Toelichting
De kosten en baten zijn verantwoord in het taakveld begraafplaatsen en crematoria.

MARKTGELDEN

In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de leges verhoogd met 1,8 %. Hieronder geven we inzicht in de kostendekking van de marktgelden.

(Bedragen x € 1.000)

Berekening kostendekking

Taakveld

Omschrijving

Markt

Kosten van taakveld

30

Baten van taakveld

0

Netto kosten

30

Toe te rekenen kosten

a.

Overhead

21

Totale kosten

51

Opbrengsten heffingen

13

Kostendekkingspercentage

25%

Toelichting
Taakveld Economie en bedrijvigheid, onderdeel straatmarkten.

Verordening BI-zone ’BIZ Koopcentrum Hillegom’

Ingaande 2021 worden er geen heffingen op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszone (BI-zones) opgelegd.

KWIJTSCHELDINGEN

Aan degenen die niet in staat zijn om de een belastingaanslag te betalen, kan (op grond van de Invorderingswet 1990) gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. De ministeriële Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 geeft regels over de uitvoering. Deze regeling geldt ook voor de gemeentelijke heffingen (art. 255 Gemeentewet). De gemeenteraad heeft een beperkt aantal keuzen waaronder de criteria voor de kosten van bestaan. De kwijtscheldingsnorm is bepaald op 100 % van de geldende bijstandsnorm en wordt jaarlijks met de belastingverordeningen bevestigd. Kwijtschelding kan worden verleend voor de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Waar mogelijk wordt een automatische toets voor kwijtschelding uitgevoerd. Van mensen die in een jaar kwijtschelding hebben gekregen wordt het volgend jaar getoetst of de inkomens- en vermogenssituatie is gewijzigd. Bij gelijkblijvende omstandigheden wordt dan automatisch kwijtschelding verleend.

Toegekende en ingeschatte kwijtscheldingen lokale heffingen

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Kwijtscheldingen rioolheffing

 €          75.383

 €          78.000

 €           78.000

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

 €          91.923

 €        100.000

 €         100.000

Kwijtscheldingen OZB

 €                750

 €                     0

 €                     0

Totaal kwijtscheldingen

 €        168.057

 €        178.000

 €         178.000

WOONLASTEN

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Door het afschaffen van de precariobelasting voor kabels en leidingen in gemeentegrond per 1 januari 2022 zijn de totale kosten voor een huishouden van belang. De kosten van de aanslag precariobelastingen van de nutsbedrijven worden immers doorberekend aan de huishoudens in de gemeenten. Aangezien de kosten voor de nutsbedrijven verminderen zullen ook de lasten voor de huishoudens verminderen.  

WOONLASTEN REGIO 2020
In het volgende overzicht staan de woonlasten (zonder doorberekening precariobelasting) van Hillegom en een aantal regio- en omliggende gemeenten van het afgelopen begrotingsjaar. De OZB is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning per gemeente en een meerpersoonshuishouden.

Gemeente

OZB woningen

OZB niet woningen 

Reinigings-heffing

Rioolheffing

Woonlasten huurder (afval en riool) 

Woonlasten eigenaar OZB riool en afval

Teylingen

0,0823%

0,3000%

€ 301

€ 143

€ 444

€ 716

Katwijk

0,0875%

0,4496%

€ 316

€ 130

€ 446

€ 725

Haarlemmermeer

0,0848%

0,5473%

€ 339

€ 132

€ 471

€ 759

Hillegom

0,0989%

0,3565%

€ 287

€ 233

€ 520

€ 810

Lisse

0,1027%

0,4604%

€ 347

€ 234

€ 581

€ 843

Leiden

01282%

1,0097%

€ 351

€ 155

€ 506

€ 877

Noordwijk

0,0958%

0,2755%

€ 352

€ 186

€ 583

€ 890

Heemstede

0,0757%

0,3949%

€ 322

€ 221

€ 543

€ 965

Bloemendaal

0,1081%

0,5575%

€ 377

€ 247

€ 624

€ 1.440

Verwachte woonlasten 2021 Hillegom

€ 330

€ 234

€ 564

€ 854

Bron: Coelo

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de lokale lastendruk in de jaren 2019 tot en met 2024 opgenomen (inclusief het geraamde percentage landelijke gemiddelde stijging van de WOZ-waarde). In de berekening van de OZB is in 2021 gerekend met het geprognosticeerde tarief, het tarief kan door de jaarlijkse herwaardering nog wijzigen. De gevolgen van een gewijzigd afvalbeleid ingaande 2021 zijn meegenomen in de berekeningen van de afvalstoffenheffing.  

Lokale lastendruk

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Huurder woning

Rioolheffing

€ 230

€ 233

€ 234

€ 239

€ 241

€ 241

Afvalstoffenheffing

€ 278

€ 286

€ 330

€ 330

€ 330

€ 330

Gas- en elektrabedrijf

€ 55

€ 55

€ 55

€ 0

€ 0

€ 0

Waterleidingbedrijf

€ 31

€ 21

€ 10

€ 0

€ 0

€ 0

Totale lokale lastendruk

€ 595

€ 595

€ 629

€ 569

€ 571

€ 571

Stijging WOZ-waarde

9%

7%

0%

0%

0%

Eigenaar woning

€ 250.000

€ 272.500

€ 291.575

€ 291.575

€ 291.575

€ 291.575

Rioolheffing

€ 230

€ 233

€ 234

€ 239

€ 241

€ 241

Afvalstoffenheffing

€ 278

€ 286

€ 330

€ 330

€ 330

€ 330

OZB

€ 262

€ 270

€ 280

€ 345

€ 345

€ 345

Gas- en elektrabedrijf

€ 55

€ 55

€ 55

€ 0

€ 0

€ 0

Waterleidingbedrijf

€ 31

€ 21

€ 10

€ 0

€ 0

€ 0

Totale lokale lastendruk

€ 857

€ 865

€ 908

€ 915

€ 915

€ 915

Stijging WOZ-waarde

9%

7%

0%

0%

0%

Eigenaar woning

€ 500.000

€ 545.000

€ 583.150

€ 583.150

€ 583.150

€ 583.150

Rioolheffing

€ 230

€ 233

€ 234

€ 239

€ 241

€ 241

Afvalstoffenheffing

€ 278

€ 286

€ 330

€ 330

€ 330

€ 330

OZB

€ 524

€ 539

€ 549

€ 614

€ 614

€ 614

Gas- en elektrabedrijf

€ 55

€ 55

€ 55

€ 0

€ 0

€ 0

Waterleidingbedrijf

€ 31

€ 21

€ 10

€ 0

€ 0

€ 0

Totale lokale lastendruk

€ 1.118

€ 1.134

€ 1.186

€ 1.210

€ 1.210

€ 1.210

Stijging WOZ-waarde

2%

1%

0%

0%

0%

Eigenaar Niet-woning

€ 1.000.000

€ 1.020.000

€ 1.030.200

€ 1.030.200

€ 1.030.200

€ 1.030.200

Rioolheffing

€ 230

€ 233

€ 233

€ 239

€ 241

€ 241

Afvalstoffenheffing

€ 278

€ 286

€ 330

€ 330

€ 330

€ 330

OZB

€ 3.560

€ 3.636

€ 3.646

€ 3.711

€ 3.711

€ 3.711

Gas- en elektrabedrijf

€ 55

€ 55

€ 55

€ 0

€ 0

€ 0

Waterleidingbedrijf

€ 31

€ 21

€ 10

€ 0

€ 0

€ 0

Totale lokale lastendruk

€ 4.155

€ 4.231

€ 4.275

€ 4.280

€ 4.282

€ 4.282

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14