Begroting 2021

Programmaplan

Programma 1 Vitaliteit

Trends en ontwikkelingen

Positieve leefstijl
Gezondheid is een integraal onderdeel van ons beleid en loopt als een rode draad door alle ontwikkelingen. Ons doel is het bereiken van gezondheidswinst via het promoten van een positieve leefstijl.
Vrijdag 12 juni 2020 is voor het gemeentehuis Hillegom het leefstijlakkoord Healthy Hillegom gelanceerd. Aangejaagd vanuit de regeling Lokale Sportakkoorden en het Preventieakkoord hebben de strategische partners - The Pando Netwerk, WelzijnsKompas, gemeente Hillegom en SportSupport/ team Hillegom in Beweging - het leefstijlakkoord gesloten. Speciale gast bij het ondertekenen van het leefstijlakkoord was staatssecretaris Blokhuis (ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Healthy Hillegom is een gezondheidsbeweging die de Hillegommers inspireert, motiveert en activeert richting een gezonde leefstijl. Onze ambitie is om ‘de gezonde keuze’ de makkelijke en meest zichtbare keuze te maken voor alle Hillegommers. Om iedereen te inspireren, motiveren en activeren werken we samen met inwoners, scholen, supermarkten, horeca, sport- en beweegaanbieders, ondernemers en het medisch- en sociaal domein. Gezamenlijk bouwen we aan een sterk partnernetwerk dat zich inzet om onze ambitie te bereiken. We brengen alle initiatieven en activiteiten samen onder de gezondheidsbeweging Healthy Hillegom, zodat zichtbaarheid, bereik en impact optimaal worden benut.

Integrale toegang
We zijn bezig met het (door)ontwikkelen van een laagdrempelige toegang waar onze inwoners met al hun (hulp)vragen over de Jeugdwet, Participatiewet, schuldhulpverlening en Wet maatschappelijke ondersteuning terecht kunnen. Bij deze integrale toegang wordt de hulpvraag van de inwoners van 0 – 100 jaar bezien in het geheel van de individuele- en gezinssituatie. Daarbij worden ook de verschillende leefgebieden van de aanvrager meegewogen. Er wordt maximaal inzicht verkregen in de aanleiding en achtergrond van de hulpvraag. Een aantal belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: preventie, de gemeente goed kennen en normaliseren. Niet de diagnose van de hulpverlener maar het verhaal van de inwoner is het startpunt. Daarbij gaan we uit van het herstel van het dagelijks leven en het versterken van de eigen kracht, met de eigen sociale omgeving.

Eenzaamheid
Landelijk loopt het actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'. Hillegom heeft zich hierbij aangesloten. Lokaal is een fonds opgericht voor projecten in het kader van eenzaamheidsbestrijding. Aan de hand van de notitie 'Lokale aanpak eenzaamheid Hillegom 2020-2023' ontwikkelen we initiatieven om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden.

Maatschappelijke zorg
De vierde decentralisatie die nadert, is die van de maatschappelijke zorg.  Er is recent uitstel gegeven door het Rijk tot 1 januari 2022, maar ten aanzien van een aantal onderwerpen willen we de vaart erin houden.
We hebben bij de Maatschappelijke Zorg te maken met de meest kwetsbare inwoners. Er ligt een forse uitdaging om voor deze kwetsbare inwoners te zorgen voor goede oplossingen voor primaire levensbehoeften. Opvang, (beschermd) wonen, zorg, preventie, welzijn en participatie zijn hierbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zorg en veiligheid
Het blijft nodig om te investeren in nauwe samenwerking tussen het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein.  De ontschotting tussen veiligheid en het sociaal domein zorgt ervoor dat we via een gezamenlijke aanpak vaker in kunnen zetten op preventie. En dat organisaties gezamenlijk een aanpak bepalen om betrokkenen weer zicht te geven op een toekomst, waarin ze naar vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving.

Lasten, baten en saldo

Lasten

-24.417.546

42,3 %

Baten

4.899.130

8,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14