Begroting 2021

Home

Algemeen

Begrotingssaldo na vaststellen Kadernota 2021 en Meicirculaire 2020:

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Kadernota 2021

-397

-1.327

-1.310

-1.070

Gevolgen meicirculaire 2020

-212

-388

-589

-774

Saldo

-609

-1.715

-1.899

-1.844

AANPASSINGEN:

Aanpassingen

2021

2022

2023

2024

Reëler ramen

De onderschrijdingen in begroting meer in overeenstemming  brengen met werkelijke uitgaven en diverse administratieve aanpassingen en overhevelingen (onder andere: vermindering aantal fte college, dekking van diverse uitgaven onderwijskansenbeleid door hogere Rijksbijdrage, herijken van kapitaallasten, BTW correcties).

306

332

222

298

Cyclisch vervangen groen

Grote groenprojecten financieel deels als investering te activeren.

131

131

131

131

Kapitaallasten van activeren groenprojecten. De afschrijvingslasten worden in 45 jaar (gemiddelde levensduur bomen) afgeschreven. 

-3

-6

-9

Leges omgevingsvergunningen

Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen door te verwachten toename van het aantal nieuwbouwwoningen en het mogelijk invoeren van een verblijfsbelasting voor zogeheten niet-ingezetenen (arbeidsmigranten).

50

100

100

100

Onderhoud wegen

Grote projecten in kader van onderhoud wegen financieel deels als investering te activeren.

227

227

227

227

Kapitaallasten van activeren projecten onderhoud wegen. De afschrijvingslasten worden in 20 jaar afgeschreven. 

-11

-23

-34

Verlengen dienstverleningsovereenkomst

Het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden zal onder andere door areaaluitbreiding en duurzaamheidseisen meer kosten met zich meebrengen.

-70

-70

-70

-70

Projecten

Kosten van toezicht en begeleiding door personeel van HLTsamen bij grotere projecten meenemen bij kredietaanvragen. Dit leidt tot lagere bijdrage (1 fte) aan werkorganisatie HLTsamen

80

80

80

80

Continuering inzet ondermijning

Structureel maken van inzet kosten pilot ondermijning. 

-94

-94

Aanpassingen

2021

2022

2023

2024

Afschaffen precariobelasting haven

Voor het innemen van een ligplaats in onze haven moet havengeld (precario) worden betaald. Booteigenaren kunnen dit online regelen of hiervoor een formulier invullen aan de balie van het gemeentehuis. In de praktijk gebeurt dit echter niet of nauwelijks. Dit betekent in de praktijk dat onze BOA’s hier relatief veel van hun toch al beperkte tijd aan moeten besteden. De hieraan verbonden kosten (inzet uren en administratieve lasten) staan echter niet in verhouding met de (eventuele) opbrengsten (havengelden). Om die reden en vanwege andere prioriteiten binnen het takenpakket van de BOA’s is hier de afgelopen twee jaren weinig op gecontroleerd. Dit leidt vervolgens weer tot een gevoel van rechtsongelijkheid bij booteigenaren die wel netjes havengeld betalen. Alles afwegende (kosten versus baten) stellen wij voor ingaande het jaar 2021 de geraamde opbrengst havengelden in zijn geheel te schrappen. Vanzelfsprekend blijven de BOA’s wel toezien op de nadere regels (APV) voor de haven in het kader van aanzien en veiligheid.

-25

-25

-25

-25

Algemene uitkering

Het voor 50% opnemen van inkomsten van te verwachten areaaluitbreiding woningen bij berekening van Algemene uitkering.

59

205

321

Incidentele vermindering opschalingskorting Gemeentefonds voor het jaar 2021.

170

Totaal aanpassingen

869

820

748

925

Begrotingssaldo na verwerken van oplossingsrichtingen:

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Saldo

-609

-1.714

-1.899

-1.844

Oplossingsrichtingen

869

820

748

925

Saldo Begroting 2021-2024

260

-896

-1.152

-918

STRUCTUREEL HOGERE RIJKSBIJDRAGE

Van het Rijk wordt een financiële bijdrage verwacht om het negatieve resultaat voor de jaren 2022, 2023 en 2024 te verminderen. Deze nu nog niet opgenomen in deze begroting.

Decentralisaties
Wij verwachten dat de huidige incidentele bijdrage voor de hogere kosten in het kader van Jeugdzorg wordt gecontinueerd. De incidentele bedrage in de begroting 2021 bedraagt € 345.000. Vanaf het jaar 2022 verwachten wij dit bedrag structureel op te kunnen nemen.

Schrappen opschalingskorting grotere gemeenten
Voor de jaren 2020 en 2021 is er een incidentele vermindering van de opschalingskorting door het Rijk toegezegd. Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt er bij het Rijk op aangedrongen om deze (oplopende) vermindering definitief te schrappen. Onze inschatting is dat het voor het jaar 2022 eveneens om een structureel bedrag gaat van € 170.000, voor het jaar 2023 om € 200.000 en voor het jaar 2024 om € 250.000.

Begrotingssaldo na toekenning structureel hogere Rijksbijdrage:

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Saldo

260

-896

-1.152

-918

Structureel hogere Rijksbijdragen

0

515

545

595

Saldo Begroting 2021-2024

260

-381

-607

-323

VERKENNINGEN

Wmo
Zelfredzaamheid is een belangrijk gegeven bij de decentralisaties van het Sociaal Domein. De voorzieningen in het voorveld, het maatschappelijk middenveld, spelen daar een belangrijke rol bij. De gemeente gaat samen met de partners, de ISD is daarbij een belangrijke, kijken hoe de zelfredzaamheid van de inwoners verder versterkt kan worden. Daarbij wordt bijv. ook gekeken naar de omvorming van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen.

JGT
Het Jeugd- en Gezins Team in Hillegom heeft in de afgelopen jaren te maken gehad met een meer dan gemiddeld aantal jeugdigen dat zich aanmeldde. Om die reden is de bezetting van het JGT opgeplust. Momenteel is het aantal aanmeldingen lager. Onderzocht gaat worden of de extra bezetting nog nodig is. Tegelijkertijd is het ook ten aanzien van onze jeugd waardevol om te bekijken in hoeverre het voorveld nog beter benut kan worden. Wellicht kan de extra bezetting van het JGT ook benut worden om minder specialistische hulp te hoeven inzetten.

Subsidies
Er zal kritisch naar het totale palet aan subsidies gekeken worden. Wat is wel nodig, wat is niet (meer) nodig, wat is minder nodig, wat kunnen gesubsidieerde organisaties doen om efficiënter maar toch effectief en doelmatig te werken?

Kwaliteitsniveau openbare ruimte
Bij diverse beheers- en onderhoudsplannen buitenruimte (wegen, groen, e.d.) kwaliteitsniveau neerwaarts bijstellen.

Verbonden partijen
De ontwikkelingen bij de gemeenschappelijke regelingen (verbonden partijen) dragen bij aan de druk op onze financiële positie als gemeente. We zijn weliswaar als deelnemer betrokken bij de totstandkoming van de diverse begrotingen maar de mate van beïnvloeding is voor ons als individuele gemeente gering.
Vanuit de solidariteitsgedachte zijn wij echter van mening dat ook van de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage in onze bezuinigingsopdracht mag worden verwacht. Het gezamenlijk met andere gemeenten afspreken van een gefaseerde (oplopende) taakstelling zien wij als een reële opdracht aan de gemeenschappelijke regelingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14