Begroting 2021

Programmaplan

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Trends en ontwikkelingen

Het programma Bestuur & ondersteuning beschrijft hoe Hillegom het democratisch proces organiseert, hoe de samenwerking met andere overheden vorm krijgt, hoe de organisatie aansluit bij maatschappelijke doelen en hoe de dienstverlening aan inwoners en bedrijven is georganiseerd.

Samenleving en bestuur
Onze moderne samenleving kent een grote dynamiek met verandering en ontwikkeling als constante factoren. Dit dwingt de gemeentelijke organisatie mee te bewegen en na te gaan welke eisen dit stelt aan de gemeente. De moderne samenleving heeft wensen en eisen en stelt de overheid verantwoordelijk voor het oplossen van maatschappelijke problemen en het realiseren van maatschappelijke waarden (mobiliteit, leefomgeving, werk, inkomen, veiligheid). Ze verwacht kwaliteit van beleid, wil betrokken worden bij de totstandkoming ervan en gaat daarbij uit van een dienstverlenende houding.

Dienstverlening
Op het gebied van dienstverlening zijn grote wetswijzigingen in aantocht zoals de Omgevingswet, wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en de wet Private Kwaliteitsborging, naast zaken als Basisregistratie personen en Fraudebestrijding. Juist nu is extra aandacht nodig voor de menselijke maat van dienstverlening gezien de verdergaande digitalisering en het feit dat niet iedereen mee kan komen in de huidige digitale wereld.

Interbestuurlijk programma (IBP)
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft in juni 2018 ingestemd met de programmastart van het Interbestuurlijk programma (IBP). In het IBP werken gemeenten, Rijk, provincies en waterschappen aan negen maatschappelijke opgaven en een aantal overkoepelende thema’s. We hebben de ambitie om de beweging die met het Interbestuurlijk Programma is ingezet de komende jaren verder te versterken en daar waar mogelijk het gedachtegoed van het IBP te gebruiken in de interbestuurlijke (regionale) samenwerking.
In het IBP staan tien maatschappelijke opgaven centraal. Het IBP is ingericht langs drie lijnen:

Fysiek

Sociaal

Overkoepelend

  • Samen aan de slag voor het klimaat
  • Toekomstbestendig wonen
  • Regionale economie als versneller
  • Naar een vitaal platteland
  • Merkbaar beter in het sociaal domein
  • Nederland en Migrant goed voorbereid
  • Problematische schulden voorkomen en oplossen
  • Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving
  • Passende financiële verhoudingen
  • Overkoepelende thema's

Activiteiten die met de maatschappelijke opgaven samenhangen zijn opgenomen in de verschillende programma's van de begroting.

Versterken van de wijk
In het kader van het werken 'van buiten naar binnen' zetten we stevig in op een integrale wijk- of gebiedsaanpak. Een wijk of gebied heeft de potentie om samen met onze inwoners en andere organisaties tot concrete uitvoering te komen en fysieke ingrepen hand in hand te laten gaan met het versterken van de sociale structuur. Hiervoor zetten we een pilot op. Via het actief ophalen van ervaringen van inwoners van enkele wijken, geven we vorm aan het programma 'Samen werken aan Heerlijk wonen in Hillegom'.

Datagedreven sturen en monitoren
We hebben als gemeente de ambitie om de maatschappij meer feitelijk en actueel inzicht te geven in  ontwikkelingen op diverse gebieden. Datagedreven sturing geeft inzicht in het hier en nu. Waar staan we? Hoe doen we het? Op basis van cijfers kunnen we antwoorden geven op maatschappelijke vragen. Zo willen we met de monitor sociaal domein laten zien of wij onze inwoners met een hulpvraag wel de juiste zorg bieden.
De behoefte aan inzicht en informatie neemt toe. Monitoring kan ons daarbij helpen. Het antwoord op vragen van inwoners wordt vaak gezocht in individuele oplossingen. Die kunnen centraal gebundeld worden als we werken met een robuuste onderzoeksvoorziening; een centrale plek met antwoorden en informatie voor inwoners/gebruikers. We besparen tijd en middelen door onze krachten te bundelen.

Communicatie
Communicatie, en het effectief inzetten van communicatiekanalen, is onontbeerlijk. Proactieve communicatie met onze partners (burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen) draagt bij aan de beweging van een representatieve naar een participatieve democratie.

Lasten, baten en saldo

Lasten

-2.628.905

4,6 %

Baten

990.381

1,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14