Begroting 2021

Home

Algemeen

In juni 2020 hebben wij u zowel de Kadernota 2021 als de zogeheten Meicirculaire 2020 gepresenteerd. Hieruit bleek dat Hillegom de komende jaren financieel spannende tijden tegemoet gaat. De coronacrisis kwam daar nog eens bovenop.  

De decentralisaties van het Rijk (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling en Jeugdhulp) vormen voor Hillegom (evenals voor vele andere gemeenten) het grootste struikelblok, daar waar het gaat om het in evenwicht krijgen van onze begroting.

Programmabegroting 2021 sluitend

Wij hebben de Programmabegroting voor het jaar 2021 sluitend kunnen krijgen zonder verhoging van de Onroerende zaakbelastingen (OZB) en met het integraal overnemen van alle uitgaven uit de Kadernota 2021). Dit is voor het jaar 2021 voornamelijk gelukt en met name door alle onder- en overschrijdingen meer in overeenstemming te brengen met de werkelijke uitgaven (reëler ramen) en door diverse grote onderhoudsposten uit onze exploitatiebegroting ingaande het jaar 2021 deels als investeringen te gaan activeren (zie overzicht hiervan op bladzijde 5).

Reikende hand Rijk

Voor de daaropvolgende jaren rekenen wij enerzijds op een reikende hand van het Rijk, als het gaat om een hogere bijdrage in kader van decentralisaties en het schrappen van de zogeheten opschalingskorting. Op dit moment vindt hiervoor een lobby plaats vanuit gemeenten en provincies richting het Rijk. Mocht het Rijk vanaf het jaar 2022 hieraan niet meer willen bijdragen, dan zullen wij in Hillegom ook voor keuzes en wellicht versoberingen van ons beleid komen te staan. In tegenstelling tot veel andere gemeenten in den lande zijn wij niet nu al genoodzaakt om te snijden in onze (basis)voorzieningen.

Verkenningen

Daarnaast zien wij vanaf het jaar 2022 oplossingsrichtingen in ombuigingen in ons eigen (financiële) beleid. Deze (mogelijke) oplossingsrichtingen vindt u in deze Programmabegroting op bladzijde 7. Deze mogelijkheden vragen echter om verdere verkenningen. Het college zal dit zo spoedig mogelijk met de ambtelijke organisatie en betrokken partijen verder verkennen. Ook vanaf 2022 blijft onze inzet erop gericht om de OZB slechts te verhogen met het jaarlijkse inflatiepercentage.  

Afmaken

Wij willen doorgaan op de ingeslagen weg en onze ambities en doelen verder uitvoeren. We blijven onverminderd investeren en zichtbaar aan de slag voor en met inwoners, ondernemers, verenigingen en de regio. Heerlijk Hillegom is een vitaal, toegankelijk en toekomstbestendig dorp en daar willen en zullen we ons voor blijven inzetten.

Vitale wijken

Onze inwoners kijken naar elkaar om en wonen in aangename en veilige wijken en buurten. Met de politie en in het bijzonder de wijkagenten en BOA's zijn we zichtbaar op straat, om zo te weten wat er leeft en waar mogelijk

inzet nodig is. We zetten in op een positieve leefstijl, voldoende bewegen, sociale cohesie en terugdringen van het aantal mensen met schulden. Uitgangspunt hierbij is dat we kijken naar wat inwoners zelf kunnen en we ondersteunen daar waar nodig. Vitale wijken zijn zo veel mogelijk groen en dragen bij aan ontmoeten, gezondheid en veiligheid.  

Verdeling ruimte

De komende jaren ligt er een uitdaging in het zoeken naar ruimte voor wonen, werken en recreëren. De toenemende vraag naar woningen, recreatiegebieden, groen, infrastructuur en alternatieve energiebronnen, vragen om een integrale afweging en waar mogelijk multifunctioneel gebruik van de beschikbare ruimte. Deze uitdaging pakken wij graag samen op met onze inwoners, ondernemers en instellingen.

Toegankelijk Hillegom

Op alle niveaus werken we aan een toegankelijk Hillegom. Voor de bereikbaarheid met fiets, openbaar vervoer, auto of te voet stellen we komend jaar een mobiliteitsvisie op. We doen dit uiteraard in samenwerking met de omliggende gemeenten en beide provincies. Maar ook digitale bereikbaarheid vinden we belangrijk.

Toekomstbestendig

We kijken vooruit naar Hillegom voor volgende generaties. En dat doen we niet alleen. We werken steeds aan een stevige positie in de regio, met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, maar ook Haarlemmermeer en Bloemendaal. Ook zijn we samen met het Rijk en de regio bezig met de energietransitie. We blijven daarnaast  investeren in ons Heerlijk Hillegom, om ons dorp ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden voor (nieuwe) inwoners en bezoekers.

Burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14