Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
In deze paragraaf wordt het beleidskader betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen weergegeven. Het gewenste onderhoudsniveau, de financiële consequenties van het beleidskader evenals de vertaling ervan in de begroting zijn van belang. De gemeente Hillegom kent de volgende kapitaalgoederen: wegen, openbare verlichting, straatmeubilair/bebording/wegbewijzering, water, bruggen, duikers en overige kunstwerken, groen, riolering en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard voor de jaarlijkse lasten die rechtstreeks op de exploitatie drukken.

De gemeente Hillegom wil een extra impuls geven aan het groen in de openbare ruimte. Hiervoor zijn de bedragen in de exploitatie de komende jaren al verhoogd. Gezien de beperkte financiële ruimte in de komende jaren en om een sluitende begroting te krijgen wordt de vervanging van bomen (het cyclisch vervangen van groen) uit de exploitatie gehaald en aangemerkt als investering(project) met een afschrijvingsduur van 45 jaar. Deze bedragen worden dus opgenomen als investering (op jaarbasis € 131.000,-) vanaf 2021 t/m 2024.

Voor het beheer van wegen geldt dezelfde systematiek als voor het cyclisch vervangen van groen. Het jaarlijks exploitatiebudget op wegen wordt vanaf 2021 verlaagd met € 227.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestaande investeringen voor reconstructies van wegen voor de jaren 2021 t/ 2024. Hiermee komt de nieuwe raming voor reconstructies wegen op € 647.000,- voor de jaren 2021 t/m 2024.

Voor het in stand houden van kapitaalgoederen wordt in de gemeente Hillegom gebruik gemaakt van beheerplannen. In dergelijke plannen wordt het gewenste kwaliteitsniveau van de voorzieningen vastgelegd. Op basis daarvan wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld met de daarbij behorende financiële consequenties. De beheerplannen zijn financieel vertaald in de begroting.

Welke ontwikkelingen spelen er?

 • Vanwege de Europese kaderrichtlijn Water moeten er in de toekomst meer natuurlijke oevers komen. Het beheer moeten we hierop afstemmen.
 • Integraal en duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt verder ontwikkeld. Duurzame oplossingen zijn steeds vaker mogelijk.

Wat willen we bereiken?
We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving door onze bewoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we  onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.

Straatmeubilair, bebording en wegbewijzering

Naam beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam beheer- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

2020

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitvoeringsprogramma straatmeubilair en een beheerplan straatmeubilair. Dit programma wordt in 2020 / 2021 aan het college aangeboden.

Onderwerp

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

-

-

-

-

-

Bedragen t.l.v. exploitatie

36

37

38

39

40

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

 • Uitvoeringsplan straatmeubilair definitief maken
 • Beheerplan straatmeubilair definitief maken
 • Al het straatmeubilair is in kaart gebracht
 • Een saneringsvoorstel verkeersborden wordt uitgewerkt
 • Een honden uitlaatplaats aan de Hillinenweg is voorzien van een hekwerk

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

 • Vast laten stellen uitvoeringsplan straatmeubilair
 • Uitvoering geven aan het beheerplan straatmeubilair
 • Jaarlijkse inspectie en jaarlijks onderhoud NBd wegbewijzering
 • Beheer en onderhoud openbare watertappunten
 • Saneringen verkeersborden uitvoeren

Gemeentelijke gebouwen en objecten

Naam beleidsplan

Meerjaren Onderhouds Plan 2017-2036

Vastgesteld

2017

Looptijd

-

Actualisatie

-

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Meerjaren Onderhouds Plan 2017-2036

Looptijd

2017-2036

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening Groot onderhoud brede school Elsbroek

Voorziening groot onderhoud gebouwen

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

834

825

750

668

Storting

265

265

265

265

Uitname

274

340

347

347

Stand per 31 december

825

750

668

587

Voorziening groot onderhoud brede school Elsbroek

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

94

94

94

94

Storting

5

5

5

5

Uitname

5

5

5

5

Stand per 31 december

94

94

94

94

Uitvoering in 2021

Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen

Sportcomplex de Vosse

Naam beleidsplan

Meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse

Vastgesteld

 2017

Looptijd

 -

Actualisatie

 -

Vastgesteld kwaliteitsniveau

 -

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse

Looptijd

 2017-2036

Actualisatie

 2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

 Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening sportcomplex de Vosse

Voorziening zwembad

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

620

654

576

572

Storting

132

132

132

132

Uitname

98

210

136

136

Stand per 31 december

654

576

572

568

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

Vervangen sportvloer

Riolering

Naam beleidsplan

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Hillegom

Vastgesteld

2016

Looptijd

2016 - 2020

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

n.v.t.

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Operationeel plan

Looptijd

2020 - 2024

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening vervanging riolering

Uitvoering in 2021                          

Rioolrenovaties diversen

Renovatie en vervanging rioolgemalen

Structurele reiniging en onderhoud

Afkoppelen hemelwater Pieter van Eyckheem

Optimalisatie riolering Maerten Trompstraat

Toelichting:
Het onderhoud van de riolering voeren we uit op basis van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (vGRP).

Het huidige gemeentelijk rioleringsplan heeft een looptijd tot en met 2020 en moet geactualiseerd worden.

In 2020 wordt er een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld voor de periode 2021 t/m 2025. Het gemeentelijk rioleringsplan omvat het gemeentelijk beleid ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater. Met het plan liggen voor de komende periode het gemeentelijk beleid, de te volgen strategie en de financiële consequenties vast. Op basis van de financiële consequenties wordt de hoogte van de rioolheffing bepaald.

Groen

Naam beleidsplan

Groenbeleidsplan 2014-2023

Vastgesteld

2015

Looptijd

2014-2023

Actualisatie

2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam beheer- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

-

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

150

150

150

150

Onderwerp

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bomen (aantal)

9.130

9.150

9.150

nb

nb

nb

nb

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

Onderhoud:
De uitvoering zal steeds meer gericht gaan worden op ecologisch beheer wat de biodiversiteit van zowel planten als insecten zal bevorderen. Zo gaan we testen met sinusbeheer om zo de omstandigheden van insecten en met name vlinders zo goed mogelijk te krijgen.

Ziekte en Plagen:
In 2019 werd voor het eerst in Hillegom nesten van de eikenprocessierups in een paar bomen waargenomen en is dit aantal in 2020 iets toegenomen. De verwachting is dat de opmars van de eikenprocessierups in Hillegom gestaag zal doorzetten.   Bestrijding vind plaats door het wegzuigen van de nesten uit de bomen.
 
Om de rups tegen te gaan hebben we in 2020 nestkasten opgehangen op locaties waar vorig jaar de eikenprocessierupsen zijn waargenomen en zullen we ook in 2021 meer nestkasten gaan ophangen. Op de lange termijn streven wij naar een natuurlijke balans. Dit doen we door, naast nestkasten op te hangen, bermen ecologisch te maaien en in te zaaien om zodoende het aantal plantensoorten in een gebied weer te laten toenemen. Hierdoor worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken, deze dragen bij aan het herstellen van de natuurlijke balans. Ten slotte streven wij naar meer diversiteit in het bomenbestand.

De (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups zal de komende jaren naar verwachting steeds intensiever worden wat dan ook financiële gevolgen zal hebben.

Toelichting:
Het groenbeleidsplan 2014-2023 is de basis voor het huidig groenonderhoud.
De extra middelen in het groen die beschikbaar zijn gesteld worden ingezet voor vervangingen, groenrenovaties en extra biodiversiteit. De besteding van deze middelen past binnen het bestaande beleidsplan.

De gemeente Hillegom wil een extra impuls geven aan het groen in de openbare ruimte. Hiervoor zijn de bedragen in de exploitatie de komende jaren al verhoogd. Gezien de beperkte financiële ruimte in de komende jaren en om een sluitende begroting te krijgen wordt de vervanging van bomen (het cyclisch vervangen van groen) uit de exploitatie gehaald en aangemerkt als investering(project) met een afschrijvingsduur van 45 jaar. Deze bedragen worden dus opgenomen als investering (op jaarbasis € 150.000,-) vanaf 2021 t/m 2024. De jaarlijkse kapitaallasten betekenen een kleine verhoging van de exploitatielasten met € 3.350,- op jaarbasis.

Wegen

Naam beleidsplan

Beleidsplan onderhoud wegen 2015-2019

Vastgesteld

2015

Looptijd

2015-2019

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Meerjarenplanning groot onderhoud wegen Hillegom

Looptijd

2 jaar

Actualisatie

Jaarlijks

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

Reconstructie wegen (groot onderhoud)

658

658

658

658

Voet-/fietsbrug Oosteinderlaan/Bethlehemlaan

120

Bedragen t.l.v. exploitatie

1164

940

910

910

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

Grootschalig onderhoud bermen

Groot onderhoud elementen (door heel Hillegom)

Groot onderhoud asfalt

Belijning

Klein onderhoud elementen

Toelichting:
Het onderhoud van de wegen voeren we uit op basis van het Beleidsplan Wegen 2015-2019.

Het huidige wegenbeleidsplan heeft een looptijd tot en met 2019 en is in 2020 geactualiseerd.
Het nieuwe beleidsplan wegen is opgesteld voor de periode 2020 t/m 2024. Het beleidsplan wegen omvat het gemeentelijk wegbeleid.  Het plan legt een bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis voor het wegbeheer in de komende vijf jaar. Met het plan liggen het gemeentelijk beleid , de te volgen strategie en de financiële consequenties vast,

Het jaarlijks exploitatiebudget op wegen wordt vanaf 2021 verlaagd met € 200.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestaande investeringen voor reconstructies van wegen voor de jaren 2021 t/ 2024. Hiermee komt de nieuwe raming voor reconstructies wegen op € 631.000,- voor de jaren 2021 t/m 2024.

Speelplaatsen

Naam Beleidsplan

Speelbeleid Hillegom 2003 - 2012

Vastgesteld

2003

Looptijd

2010-2012

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Vervangingsplan spelen

Looptijd

Wordt jaarlijks herzien door de beheerder op basis van inspectiegegevens.

Actualisatie

2020

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Ja, Er wordt een uitvoeringsprogramma aan het college aangeboden. In dit programma wordt een voorstel gedaan om de achterstand in onderhoud in te halen.

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

-

123

95

97

99

Exploitatiebedragen

130

35

35

35

35

Exploitatiebedrag (uitvoeren achterstallig onderhoud)

-

95

-

-

-

Exploitatiebedrag (Verwijderen speelplaatsen)

-

36

12

3

18

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

 • Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen 
 • Hoofdinspectie uit laten voeren
 • Actualiseren van de plattegrond met speelplaatsen
 • Uitvoeren van groot onderhoud
 • Uitvoeren van achterstallig onderhoud
 • Het verwijderen van oude speelplaatsen conform het uitvoeringsprogramma (nog door het college en de raad vast te stellen

Openbare verlichting

Naam beleidsplan

Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023

Vastgesteld

2019

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Voldoen aan het Nationaal Energieakkoord 2030

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Beheer- en uitvoeringsplan Openbare verlichting

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee.

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

205

205

205

205

Bedragen t.l.v. exploitatie

83

83

83

  83

Exploitatie:
Onderhoud: € 78.000,-.
Bijdrage aan adviezen door derden: € 5.000,-.

Onderwerp

2020

2021

2022

2023

2024

Lichtmasten(aantal)

4.500

4.600

4.700

4.800

4.900

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

Investering:
Op basis van het beleidsplan wordt ieder jaar een deel van de openbare verlichting vervangen door led-verlichting met als doel om in 2030 t.o.v. 2013 50% energie te besparen. In 2030 is dan alles led-verlichting.

Civiele kunstwerken

Naam beleidsplan

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024

Vastgesteld

2020

Looptijd

2020-2024

Actualisatie

2024

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Opgenomen in Kunstwerkenbeleidsplan

Looptijd

-

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

100

10

0

100

Bedragen t.l.v. voorziening

19

24

12

12

Bedragen t.l.v. exploitatie

66

66

66

66

Voorziening Kunstwerken

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

 37

55

 68

93

Storting

 37

 37

37

 37

Uitname

 19

 24

 12

 12

Stand per 31 december

 55

68

93

118

Exploitatie:
Groot onderhoud: € 37.000,- (storting voorziening)
Bijdrage adviezen door derden: € 20.000,-
Overige goederen en diensten € 25.000,- (onderhoudscontract Hillinenbrug)

Onderwerp

(Aantal)

2020

2021

2022

2023

2024

Civiele kunstwerken

122

123

 124

 125

126

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

In 2020 is het nieuwe Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2020-2024 vast gesteld dat kaders omvat voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht geeft in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende jaren te kunnen uitvoeren.

Investering:
In 2021 wordt de brug aan de Zuider Leidsevaart vervangen door een duikerconstructie ( € 100.000,-). In 2020  is voor het vervangen van de brug in de Noordelaan € 210.000,-  beschikbaar gesteld. De uitvoering hiervan vindt mogelijk in 2021 plaats. Dit is afhankelijk van RO-ontwikkelingen.

Baggeren

Naam beleidsplan

Baggerplan en -programma

Vastgesteld

2015

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Voldoen aan de dwarsprofielen die zijn opgenomen in de legger (diepte en talud onder water) Hoogheemraadschap

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Baggerplan en -programma

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2020

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

-

Naam voorziening/reserve

-

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Bedragen t.l.v. exploitatie

 109

109

109

109

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

Bij het opstellen van het integrale waterbeheerplan 2020-2024  zal baggeren onderdeel zijn van de scope.  Het goed onderhouden van de watergangen conform de legger Hoogheemraadschap van Rijnland, is essentieel voor snelle afvoer van te veel hemelwater en biedt meer waterberging voor de langere droge periode(n).  

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14