Begroting 2021

Programma 1 Vitaliteit

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Bij onze zorgplicht hoort dat wij voldoende en geschikte huisvesting bieden voor onderwijs en bewegingsonderwijs. Wij benutten kansen vanuit de brede school/Integraal Kind Centrum gedachte. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid leiden ertoe dat de kosten voor onderwijshuisvesting naar verwachting gaan stijgen. Bij komende nieuwbouwprojecten besteden wij hier nadrukkelijk aandacht aan en zorgen wij ervoor dat de schoolgebouwen zijn voorbereid op de toekomst. De reserve onderwijshuisvesting zal hierop worden afgestemd.

Onderwijs, jeugdhulp, arbeidsmarkt
Wij zijn (mede)verantwoordelijk voor de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp (o.a. door vroegsignalering), het realiseren van passende zorg, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voor jongeren in kwetsbare situaties. Die verantwoordelijkheid vloeit voort uit verschillende wetten en vraagt van ons en onze partners een integrale benadering en werkwijze. Wij zetten in op een effectievere en efficiëntere organisatie van jeugdhulp in het onderwijs.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Adequate, toekomstbestendige en duurzame schoolgebouwen en sportaccommodaties ten behoeve van o.a. het bewegingsonderwijs.

DOEL B
Signaleren en ondersteunen van kinderen met een onderwijsachterstand.

DOEL C
We sluiten aan bij het Landelijk Thuiszitterspact. Streven is alle leerlingen binnen 3 maanden op een passende onderwijsplek. Met, zo nodig, passende jeugdhulp.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Nieuwbouw Integraal Kind Centrum Hillegom, locatie Weerlaan/Vosselaan.

> Nieuwbouw basisschool De Giraf.

> Afwegen nieuwbouw/renovatie gymzalen Mesdaglaan en Guido Gezellelaan.

> Ontwikkeling nieuwbouw/renovatie De Toermalijn.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Blijvend aandacht hebben voor een goede samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang en onderwijs.

> Uitvoeren van het onderwijskansenbeleid.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Uitvoeren ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda 2019-2023 (REA).
Onderwijs en jeugdhulp werken samen volgens de afspraken die in 2019 tussen schoolbesturen en gemeente zijn gemaakt.

>Uitvoeren landelijk Thuiszitterspact met speciale aandacht voor risicoleerlingen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland
Regionaal Bureau Leerplicht

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Schoolbesturen
Sportfondsen Hillegom
CJG
Kinderopvangorganisaties

Toelichting Doel A
In het kader van de geplande nieuwbouw voor basisschool De Giraf zal met een bredere blik worden gekeken. Er zal worden afgewogen of het een goed moment is de beide gymzalen in de wijk Elsbroek te vervangen en te betrekken bij het plan. Ook zal worden gekeken of verstandig is om de huisvesting van basisschool De Toermalijn in  het plan te betrekken. Dit laatste is ook afhankelijk van de wens van de school. Wanneer de huisvesting van De Toermalijn niet bij de plannen betrokken wordt, blijven zij gehuisvest op de huidige locatie in het huidige gebouw.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14