Begroting 2021

Programma 1 Vitaliteit

Sport & Gezondheid

Gezondheid
Gezondheid is een integraal onderdeel van ons beleid. De in 2018 vastgestelde nota Volksgezondheid gaat uit van het begrip ’positieve leefstijl’. Daarin staan de leefstijl van inwoners, en de (veer)kracht van de individuele bewoner en zijn sociale- en leefomgeving centraal. De uitvoeringsnota borduurt hierop voort en zet in op de bevordering van een positieve leefstijl voor alle inwoners. Met aandacht voor voeding, bewegen, omgaan met stress, gezonde financiën, sociale verbanden en zingeving. De speerpunten voor de komende beleidsperiode zijn:

  • Terugdringen van gezondheidsachterstanden;  
  • Uitvoering geven aan het leefstijlakkoord, waaronder preventie op en vermindering van roken, alcohol en drugs;
  • Bewegen;
  • Verdere uitwerking van positieve leefstijl.

In de uitvoering werken wij samen met een maatschappelijk platform. De gezondheidsbeweging Healthy Hillegom zal verder worden opgebouwd rond zes positieve leefstijlthema’s:

  • Eet natuurlijk
  • Blijven bewegen
  • Hard werken, hard ontspannen
  • Bruisende connecties & zingeving
  • Financieel fit
  • Gezonde leefomgeving

De uitdaging is om voor onze inwoners de gezonde keuze makkelijker te maken. Daarbij versterken we de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en welzijn.

Sport en bewegen

In Hillegom streven wij naar vitale en gezonde inwoners. We maken het mogelijk dat iedere inwoner mee kan doen aan verschillende sport- en beweegactiviteiten. Mensen die meer bewegen en sporten zijn niet alleen lichamelijk en mentaal fitter, ze hebben ook minder kans op depressie en hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde soorten kanker. Sporten en bewegen verbetert de kwaliteit van leven, ook wanneer je op latere leeftijd start. Het helpt bovendien bij het versterken van sociale cohesie. Zo is sport verbonden met de decentralisaties in het sociaal domein.
We ondersteunen de wens van verenigingen zich verder te ontwikkelen in hun visie en accommodatiegebruik en om aan te sluiten op trends en ontwikkelingen in de samenleving. De vastgestelde Sport- en beweegnota Hillegom Samen Sportief in Beweging 2017-2021’ geeft hier ruimte voor. Wij werken hierin onder andere samen met onze lokale sportpartners. Daarnaast speelt de openbare ruimte een belangrijke rol om bewegen te stimuleren.

Maatschappelijk vastgoed

Het is belangrijk om vast te stellen welke rol en taken er voor de gemeente zijn vastgelegd als het gaat om het gebruik en beheer van maatschappelijk vastgoed.  Welke ontwikkelingen en trends er zijn in Hillegom die van belang zijn voor en inzicht geven in de behoefte aan maatschappelijke accommodaties in de gemeente.

Uitgangspunt is dat alle maatschappelijk accommodaties in Hillegom voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn en blijven. We streven naar een goede afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van accommodaties. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden tot verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Inwoners van Hillegom zijn vitaler en gezonder.

DOEL B
Meer inwoners sporten en bewegen

DOEL C
Efficiënter en effectiever gebruik van maatschappelijk vastgoed.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Uitvoeren beleidsnota ‘Hillegom positief gezond’.

> Uitvoeren programma's: ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ &
'Jongeren op Gezond Gewicht'

> Met onze partners bijdragen aan de uitvoering van het leefstijlakkoord ‘Healthy Hillegom’.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Uitvoeren van de beleidsnota ‘Hillegom Samen Sportief in Beweging'

> Promoten van sport en bewegen bij inwoners.

> Stimuleren en ondersteunen bij het maken van de verbinding tussen (sport)verenigingen en de transformatie van het sociale domein (preventie en (vroeg)signalering, participatie, etc.).

> Uitvoeren van het programma Grenzeloos Actief/Uniek Sporten bij sportaanbieders en voor potentiële doelgroepen.

> Opstellen uitvoeringsplan voor de brede regeling combinatiefuncties.

>Uitvoering geven aan het masterplan Sport en Onderwijs.

>Opstellen beweegplan 'Senioren in beweging'.

>Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma spelen en sporten in de buitenruimte 2020 'Iedereen naar buiten!'

ACTIVITEITEN DOEL C
> Optimaliseren van de aansluiting tussen vraag naar en aanbod van maatschappelijke accommodaties in Hillegom.

> Ontwikkeling vitaal sportpark: sport- en ontmoetingspark Zanderij.

> Stimuleren en ondersteunen van de energietransitie/ verduurzaming van accommodaties.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

RDOG Hollands Midden

The Pando Netwerk
Sportsupport (Hillegom in beweging)
Sportfondsen Hillegom
Stichting De Zanderij
Sportaanbieders
Sportservice Zuid-Holland
Maatschappelijke organisaties
CJG
Schoolbesturen

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14