Begroting 2021

Programma 1 Vitaliteit

Sociaal domein

Innoveren & verbinden
Voor sociale ondersteuning zijn gemeenten nu het eerste aanspreekpunt. Ons uitgangspunt is; doen wat nodig is, met oog voor de specifieke situatie en voor wat mensen zelf kunnen. De menselijke maat is voor ons een belangrijk gegeven. Clustering van organisaties in de vorm van een integrale toegang, bij dienstencentrum Elsbroek, is de sleutel tot ontschotting en stimuleert samenwerking en verbinding. We stemmen zo veel mogelijk af op buurt- en wijkniveau.

We zoeken creatieve oplossingen om onze opgaven te kunnen blijven uitvoeren. Innoveren, experimenteren, transformeren en zoeken naar samenwerkingspartners met medeoverheden en sectorale partners is noodzakelijk. Lokale initiatieven die bijdragen aan een meer integrale aanpak van ons beleid en die verbinding leggen tussen verschillende onderdelen van het sociaal domein, willen we stimuleren en faciliteren. We zetten hierbij in op preventie, normaliseren en zorg op maat voor onze inwoners.

We willen (een deel van de nu) geïndiceerde voorzieningen algemeen toegankelijk maken en tevens kritisch bekijken welke hulp en ondersteuning passend is. Hiermee willen we bereiken dat er eerder preventief ingezet kan worden en voorzieningen laagdrempelig toegankelijk worden. Hiermee willen wij de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners verder stimuleren.

Samenwerking en integrale ondersteuning
We intensiveren de samenwerking tussen de ketenpartners en we versterken de verbindende rol van de gemeente. Via pilots optimaliseren we preventie en vroegsignalering, onder meer in het onderwijs. Maar we richten ons bijvoorbeeld ook op het vroegtijdig signaleren van schulden.

Samenwerking en een integrale aanpak geldt niet alleen voor de externe partners, maar ook voor de interne organisatie. De ontwikkelingen worden toegelicht onder " Openbare orde en veiligheid" (paragraaf 4.2.1.) Het betreft de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis naar een Zorg- en Veiligheidshuis, de Zorg- en Veiligheidstafel voor Jeugd en de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

We kijken voortdurend of de voorzieningen nog aansluiten bij de vraag, zodat we direct passende hulp kunnen inzetten. We zoeken blijvende verbinding met partijen die zich actief op jeugd en jongeren richten, zoals het Jeugd- en GezinsTeam, het Jeugd- en jongerenwerk, de buurtsportcoaches en de politie. Zij dragen bij aan de preventie van jeugdproblematiek en gezamenlijk met inwoners aan het voorkomen van overlast. Als gemeente vervullen we hierbij vooral een regierol. Door deze partijen goed met elkaar te verbinden kan veel beter gebruik gemaakt worden van het voorveld en hoeft er minder specialistische zorg ingezet te worden. De samenhang tussen jeugdzorg en veiligheid blijft een punt van aandacht.

Jeugdhulp
De financiële druk op de jeugdzorg blijft onverminderd hoog. Gemeenten en aanbieders zijn met elkaar in gesprek om de jeugdhulp versneld te transformeren en hiermee de kosten beheersbaar te houden. Om de verwachte kostenstijging terug te dringen werken gemeenten samen met TWO versneld aan een tiental interventies. Deze interventies sluiten aan bij het Programmaplan jeugdhulp 2021 e.v. en het daaruit volgende Inkoopplan. Naast de hierboven genoemde interventies bestaat er nog een groslijst met een groot aantal extra interventies. Deze zullen worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid en besparingspotentieel. Zowel bij de al besproken interventies als bij de nog te maken aanvullende afspraken zullen de aanbieders betrokken worden.
De jeugdhulp begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 op Holland Rijnland-niveau komen uitsluitend tot stand door indexering. Er wordt zo geen stijging van de vraag naar jeugdhulp in betrokken. Het doel is om de komende periode de inkomsten van en uitgaven aan jeugdhulp in balans te brengen, zonder afbreuk te doen aan de transformatie van de jeugdhulp.

In Holland Rijnland-verband zijn we voor jeugdhulp m.i.v. 2020 overgeschakeld van het solidariteits- naar het profijtbeginsel.  In dit model wordt de risicoverevening m.i.v. 2021 behouden op afwijkingen gedurende het jaar. De realisatie van een jaar geldt hier als inbreng voor het komende jaar. Bijvoorbeeld: Voor de begroting 2021 wordt de inbreng- en afrekensleutel bepaald op basis van de realisatie van het jaar 2019. Zo betaalt elke gemeente – met een vertraging – voor het eigen zorggebruik en kunnen gemeenten anticiperen op hogere kosten voor het komend begrotingsjaar. Baten van de inzet van preventieve maatregelen komen ten gunste van de eigen gemeente. Een eventuele piek in de kosten betekent het jaar erop een hogere bijdrage. Bij benadering betaalt elke gemeente het eigen gebruik.

Participatiewet
De uitvoering verloopt voornamelijk via Holland Rijnland of via de gemeenten in Duin– en Bollenstreekverband: de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) en het Servicepunt Werk (SPW).
In Hillegom willen we mensen met een bijstandsuitkering of een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen en stimuleren om betaald werk te kunnen verrichten. Dit biedt niet alleen de mogelijkheid een hoger inkomen te verwerven, maar zorgt er ook voor dat een laag inkomen deelname aan de samenleving niet in de weg staat.

We participeren binnen de regio Holland Rijnland in pilots, gericht op voorzieningen voor mensen uit de Maatschappelijke Zorg, die de kloof tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen overbruggen (bijvoorbeeld de Buurtcirkel). Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) heeft een businesscase vastgesteld waarin gestreefd wordt naar een maximale integratie van het SPW en de MareGroep in een werkorganisatie, waarin de huidige taken van beide entiteiten worden uitgevoerd. Wij zien toe op de uitvoering daarvan.

Mantelzorg
De vergrijzing en de landelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein leiden tot een groter beroep op mantelzorgers en (zorg-)vrijwilligers. Dit vraagt om extra ondersteuning van deze groepen door de gemeente.

Meten van het effect van onze inspanningen
Het programma Datagedreven sturing draagt bij aan het inzichtelijk maken van ontwikkelingen en beleid op basis van data. De Monitor Sociaal Domein is binnen dat programma als één van de drie inhoudelijke prioriteiten benoemd. Focus van de Monitor is het meten van onze beleidsdoelen, kijkend vanuit een integrale blik, en beter zicht krijgen op effectiviteit en online beschikbaarheid van gegevens. De Monitor is een overkoepelende kapstok voor diverse activiteiten, zoals sturen op jeugdhulp, langer thuis wonen voor ouderen en monitoring & sturing integrale toegang. Binnen het programma Datagedreven sturing wordt afgestemd welke inhoudelijke activiteiten met prioriteit worden opgepakt.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Meer inwoners kunnen participeren in de samenleving, indien nodig met hulp en ondersteuning.

DOEL B
Inclusiever maken van de Hillegomse samenleving.

DOEL C
Meer sociale cohesie tussen inwoners en in de wijken.

DOEL D
Meer kinderen groeien gezond en veilig op.

DOEL E
Betere aansluiting van jeugd- en jongerenwerk op de specifieke behoefte van de Hillegomse jeugd (project Jeugd Hillegom).

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Versterken van het gemeentelijk opdrachtgeverschap richting de partners binnen het sociaal domein.

> Onderzoeken van aanvullende lokale/regionale vervoersmogelijkheden.

> Realisatie van de integrale toegang in 2021.

> Uitvoeren maatregelen armoedebeleid.

> Voortzetten pilot Vroeg Eropaf (preventie en vroegsignalering schulden). Uitbreiding van de schuldeisers met wie we samenwerken

> Stimuleren van het gebruik 'Welzijn op Recept' bij huisartsen en inwoners.

> Bevorderen samenwerking tussen huisartsen, Healthy Hillegom en welzijnsorganisatie

> Doorontwikkelen van het Servicepunt Werk om meer mensen naar werk te begeleiden. Transformatie van de MareGroep naar een breed georiënteerd re-integratiebedrijf waarvan het ServicePunt Werk, maar ook andere organisaties zoals de VSO PrO scholen, gebruik maken om hun kandidaten naar de arbeidsmarkt toe te leiden met behulp van o.a. stages bij de MareGroep en de inzet van jobcoaches van de MareGroep.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Uitvoeren uitvoeringsagenda 'omzien naar elkaar'; Maatschappelijke zorg.

> Uitvoeren Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

> Samenwerking met o.a. WelzijnsKompas bij het programma 'Een tegen Eenzaamheid'.

> Uitvoeren lokale aanpak eenzaamheid.

> Intensivering van de inzet op opsporing en bestrijding van laaggeletterdheid.

> Uitvoeren beleid doorlopende lijnen van 18- naar 18+

> Uitvoeren van de regiovisie Hollands Midden voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2023.

> In gesprek gaan met de ouderen om goed in beeld te krijgen waar wij ons verder kunnen ontwikkelen als senior vriendelijke gemeente.

> Organiseren startbijeenkomst dementievriendelijk Hillegom en met inwoners en organisaties werken aan een dementievriendelijke gemeente.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Voortzetten pilot Versterken van de wijk.

>Organiseren van informele steunnetwerken op buurt- en wijkniveau.

> Trainen en ondersteunen van vrijwilligers in wijken.

ACTIVITEITEN DOEL D
> Uitvoeren van het inkoopplan jeugd dat in 2020 is vastgesteld en extra maatregelen nemen om de kosten in de jeugdzorg beheersbaar te houden.

> Monitoren (en evt. bijsturen) pilot Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd.

>Voortzetten van de tweejarige pilot lokale zorg- en veiligheidstafel jeugd. De pilot wordt eind 2021 geëvalueerd.

ACTIVITEITEN DOEL E
> Inzetten op een optimale benutting van het multifunctionele jongerencentrum in het multifunctioneel centrum.

> Passende inzet jeugd- en jongerenwerk om vervolg te geven aan het project Jeugd Hillegom.

> Intensiveren van de samenwerking tussen jongerenwerk, CJG, buurtsportcoaches (Hillegom in Beweging) integrale toegang en instanties als Brijder en Halt. Specifieke hulp voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met handhaving.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

ISD Bollenstreek
GR KDB (MareGroep)
RDOG Hollands Midden (GGD)
Holland Rijnland

WelzijnsKompas
WelzijnsKwartier
Huisartsen
Onderwijs
Partners zorg- en veiligheidstafel
Bibliotheek
Maregroep
Maatschappelijk middenveld
Politie
Instanties Maatschappelijke Zorg
Zorgaanbieders
Alzheimer Nederland
Woningcorporatie Stek
Zorg en Zekerheid
Adviesraad Sociaal Domein
Aanbieders ondersteuning Maatschappelijke Zorg

Lasten, baten en saldo

Lasten

-24.417.546

42,3 %

Baten

4.899.130

8,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14