Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Openbare orde en veiligheid

Veiligheidsbeleid
We willen dat Hillegom een veilige plaats is om te wonen, te leven en te werken. Dat bereiken we door de (sociale) veiligheid te verbeteren en onze wettelijke verplichte veiligheidstaken uit te voeren. Samenwerking met inwoners, ondernemers en ketenpartners is essentieel. We weten wat er speelt, we gaan met elkaar in gesprek en kiezen samen voor een aanpak. Waarbij ieder een eigen rol vervult. De gemeente voert hierin regie met het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2020-2023. Het IVB bevat de kaders, strategische uitgangspunten, prioriteiten en de hoofdlijnen van de aanpak. Deze vertalen we in een jaarlijks uitvoeringsplan met concrete maatregelen. Dit plan voeren we uit samen met onze partners, inwoners en ondernemers. Voor 2021 zullen de prioriteiten en activiteiten in het veiligheidsjaarplan niet wezenlijk verschillen ten opzichte van 2020. Deels omdat een aantal zaken zijn doorgeschoven naar 2021 i.v.m. de werkzaamheden voor de COVID19-crisis en deels omdat de cijfers op dit moment geen wezenlijk ander beeld laten zien waardoor een wijziging van prioriteiten zou moeten plaatsvinden.

Structurele veiligheidstaken zoals het voorkomen van woninginbraak, fietsendiefstal en alcoholmisbruik blijven onze aandacht houden, ondanks dat de cijfers over het algemeen een positief beeld laten zien.

Samenwerking
Wij zien intensieve samenwerking met en tussen ketenpartners als de sleutel om huidige en nieuwe vormen van onveiligheid tegen te gaan én de veiligheid voor onze inwoners te vergroten. Voor veel veiligheidsvraagstukken geldt dat deze niet meer alleen met de traditionele veiligheidspartners, zoals politie en brandweer, benaderd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lang lopende casussen woonoverlast (ggz gerelateerd) en toename van het aantal personen met verward gedrag. Hierbij trekken we samen op met de woningbouwvereniging Stek, GGZ Rivierduinen en de politie. Decentralisaties - de overgang van maatschappelijke zorg van de centrumgemeenten naar de regiogemeenten - en bezuinigingen in de zorg leiden tot woonoverlast en gevaarlijke situaties. Door de zorg en de veiligheidsketen in een vroeg stadium met elkaar te verbinden, kunnen we deze problematiek effectief aanpakken.

Een tendens die regionaal speelt, is die van de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis (Hollands Midden) naar een Zorg- en Veiligheidshuis (begin 2021). Een kleine groep mensen heeft ernstige problemen, die vaak meerdere van onze leefdomeinen raken. Daarbij zijn veel verschillende en vaak wisselende regionale organisaties betrokken. Het is noodzakelijk dat er ook dan nauwe samenwerking bestaat tussen het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein. In specifieke gevallen vraagt de complexiteit van de casus om specifieke regionale behandeling. We denken hierbij aan casussen die detentie, radicalisering en zedendelicten betreffen waarbij goed contact met regionale partijen zoals justitie, reclassering en jeugdbescherming essentieel is.

Jeugd en Veiligheid
De integrale aanpak van jeugdoverlast door middel van de Zorg- en Veiligheidstafel werkt goed. Daarnaast willen we ook gezamenlijk met de ketenpartners investeren in groepsaanpak, specifiek op bepaalde onderwerpen. Zodat we snel kunnen inspelen op de actuele 'vraag' van de jeugd. We intensiveren de samenwerking tussen de ketenpartners en we versterken de verbindende rol van de gemeente. Samenwerking en een integrale aanpak gelden niet alleen voor de externe partners, maar ook voor de interne organisatie. De komende periode wordt de ontschotting tussen veiligheid en het sociaal domein doorgezet. Met een gezamenlijke aanpak kunnen we vaker en beter inzetten op preventie.

Aanpak van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is op het eerste gezicht niet zichtbaar, zoals: drugslaboratoria, hennepkwekerijen, mensenhandel, witwaspraktijken en vastgoedfraude. Ook in de gemeente Hillegom is sprake van criminele, ondermijnende activiteiten en misstanden. Vanaf november 2018 werken we daarom intensief en integraal samen met partners als politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Met als doel georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. En om deze zoveel mogelijk te voorkomen. In de jaren 2018-2021 staat de ontwikkeling en versterking van de lokale aanpak van ondermijning centraal. Belangrijke onderdelen van de aanpak zijn werken aan een weerbare samenleving en organisatie. Daarnaast zijn informatiegestuurd werken en preventie belangrijk. We zoomen hierbij specifiek in op vastgoed, malafide bedrijven en bedrijventerreinen. De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van het zicht op ondermijning, de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het integraal aanpakken van casuïstiek. De samenwerkingsstructuren zijn ontwikkeld en de eerste resultaten van die versterking zijn zichtbaar geworden. In 2021 gaan we deze samenwerking coalitie verder uitbreiden, zowel met specifieke sleutelfiguren, als met private partners en inwoners. Doel is te komen tot een weerbare samenleving!

Toezicht & handhaving
De politiecapaciteit op straat staat onder druk de komende jaren (nieuwe en andere taken, vergrijzing, etc.). De gemeente zal blijven aandringen op voldoende wijkagenten (afhankelijk van de instroom bij de politie). Sinds oktober 2020 is de post Hillegom versterkt met een wijkagent. Hillegom beschikt over relatief weinig boa's. Tijdelijk is dit opgelost met een extra boa voor 2019 en 2020 (daarmee zit de capaciteit op 2,7 fte, feitelijk nog minder omdat een boa gebruik heeft gemaakt van het generatiepact en het marktmeesterschap ook is ondergebracht bij de boa's) . In de raadscommissie van 30 september 2020  zijn de resultaten van de evaluatie besproken. Daarbij is ook betrokken de mogelijkheid van een "grijze-boa"; een boa specifiek voor afval/leefomgeving. Uit de evaluatie blijkt dat het terugvallen op de oorspronkelijke formatie boa's betekent dat er krap 1,5 fte boa is om alle boa-taken te verrichten, dat daardoor de inzet van boa's o.a. bij calamiteiten zeer beperkt is.

Met toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en wonen gaan we verrommeling van het landschap tegen en stimuleren we ruimtelijke duurzaamheid in lijn met de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom 2030. Panden en gronden moeten overeenkomstig de bestemming gebruikt worden en worden gebouwd conform de vergunning. De kwaliteit van deze werkzaamheden is vastgelegd in de VTH-verordening (vergunningverlening, toezicht en handhaving).  

Voor de periode 2019-2022 doen wij mee aan het project Handhaving Buitengebied (ISG). Om het bollengebied te behouden is extra inzet nodig voor handhaving in het buitengebied (regionaal afgesproken). Hiervoor zijn, in HLT-verband, tijdelijk extra handhavers ingehuurd.

Mediation
Naast het handhaven van regels zoeken we ook samen met betrokken partijen naar oplossingen. Dit doen we onder meer door het inzetten van mediation.

Brandweer
De gemeente Hillegom investeert actief in het verder versterken van de verbinding en samenwerking met de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Dit gebeurt op lokaal niveau in de vorm van een jaarlijks brandweeroverleg met post Hillegom en het ondersteunen van wervingsacties voor nieuwe vrijwilligers. Op bestuurlijk niveau is er elk kwartaal een overleg met de directie van de Veiligheidsregio.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners.

DOEL B
Multiproblematiek aanpakken door veiligheid en zorg te combineren.

DOEL C
Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

DOEL D
Veilig en legaal bouwen en voorkomen van gebruik in strijd met de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom 2030.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
>Opstellen jaarlijks Veiligheidsjaarplan (VJP) op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2020-2023, waarin de concrete maatregelen integraal afgestemd zijn en de doelstellingen van het IVB geborgd.

> Evalueren inzet mobiel cameratoezicht. Eventueel aanpassen van beleid en voortzetten toezicht.

> Evalueren inzet mediation. Eventueel aanpassen beleid en voortzetten mediation.

>Actualiseren van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

 >Actualiseren KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) Hillegom. Bij de ondernemers nagaan of zij in samenwerking met de gemeente en de politie het KVO in het winkelgebied willen herzien met als doel een schoon, heel en veilig winkelgebied.  

> Continuering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit vindt o.a. plaats door de samenwerking te continueren in de gezamenlijke crisisorganisatie in de Duin- en Bollenstreek. Er is blijvende aandacht voor risico’s en inzet daarop zodat de risico’s beheersbaar zijn en blijven.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Voortzetten -voor een periode van twee jaar- van de pilot ‘ zorg en veiligheid jeugd’, d.m.v. een zorg- en veiligheidstafel. Eind 2020 evalueren we deze pilot.

>Ontschotten op casusniveau (veiligheid, zorg, huisvesting, etc., problematiek integraal aanpakken)

> Outreachend jongerenwerk in nauwe samenwerking met de inwoners en politie inzetten bij overlastgevende jeugd.

> Structureel periodiek overleg tussen woonconsulent Stek, wijkagenten en medewerker Openbare Orde en Veiligheid inzake zwaardere woonoverlast zaken.

.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Voortzetten van het programma Ondermijning d.m.v. een ondermijnings-tafel en:

> Het (doorlopend) versterken van awareness en meldingsbereidheid van bestuurders, medewerkers en inwoners.

> Datagedreven werken (door)ontwikkelen.

> Uitvoeren van integriteitsbeoordelingen, door toepassing van het Bibob-beleid.

> Aanpak van hennepteelt en drugshandel, door het sluiten van woningen of bedrijfspanden (art. 13B Opiumwet)

>Inzetten integrale onderzoeken & acties en bestuurlijke maatregelen waar nodig.  

>Het vormgeven van maatschappelijke coalities: samenwerking met sleutelfiguren en private partijen, het bewust maken van specifieke doelgroepen.

>Verder werken aan kwalitatieve huisvesting van arbeidsmigranten met aandacht voor informatiepositie, controles veiligheid (in samenwerking met brandweer) en eventuele handhaving bij strijdig gebruik.

>Inzetten op preventief beleid:
- we zijn zichtbaar aanwezig in 'vergeten' gebieden zoals buitengebied, bedrijventerreinen;
- project huisvesting arbeidsmigranten;
- Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebieden/bedrijventerreinen;

ACTIVITEITEN DOEL D
> Uitvoering Handhavingsbeleid 2019-2022 o.b.v. handhavingsprogramma's (o.a. prioriteiten APV en BWT-toezicht en handhaving).

 >Voorbereiden veranderingen VTH-taken als gevolg van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en invoering Omgevingswet (van kracht op 1 januari 2022).

>Uitvoering project Handhaving Buitengebied 2019-2022 (ruimtelijke duurzaamheid). Intensief oppakken van toezicht en handhaving illegale bouw en gebruik in het buitengebied ten behoeve van behoud bollengebied (teeltareaal).

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Veiligheidsregio Hollands Midden
Omgevingsdienst West-Holland

Politie
GHOR
CJG/JGT
Veiligheidshuis Hollands Midden
Brijder
Halt
Welzijnskwartier
OM
Jeugdbescherming West

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14