Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Verkeer en Vervoer

Goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid maken Hillegom aantrekkelijker. Het vigerend beleid hieromtrent staat in het Hillegomse Verkeers- en Vervoerplan (HVVP). Dit plan is eind 2019 afgelopen. We werken aan een nieuw mobiliteitsplan dat we kunnen inpassen in de beleidscyclus van de Omgevingswet. In een uitvoeringsprogramma nemen we maatregelen op waarmee we de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. We zetten in op duurzame vormen van vervoer maar hebben ook aandacht voor trends zoals elektrisch vervoer (OV en auto), speed pedelec en deelauto. Dit om de overlast van autogebruik terug te dringen. Om het beleid te kunnen uitvoeren is het belangrijk om voortdurend actuele data omtrent het gebruik van de infrastructuur en parkeercapaciteit beschikbaar te hebben en te monitoren.

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid hebben we onze partners hard nodig, zowel voor het treffen van samenhangende maatregelen als voor een effectieve lobby voor investeringen in onze regio door onder andere provincies, vervoerbedrijven en het Rijk. Gelet op de terugtreding van de provincie Noord Holland uit de stuurgroep  Duinpolderweg zijn aanvullende inspanningen nodig om de provincie-overstijgende problematiek op het gebied van bereikbaarheid aan te pakken.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Continue verbetering en monitoring van auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid.

DOEL B
Continue verbetering en monitoring van verkeersveiligheid en vermindering ongevallen langzaam verkeer.

DOEL C
Continue verduurzaming en monitoring van de verduurzaming van mobiliteit.

DOEL D
Betere ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Vaststellen uitvoeringsprogramma mobiliteit als een onderdeel van het Mobiliteitsplan dat wordt ingepast in de beleidscyclus van de Omgevingswet. In het uitvoeringsprogramma worden maatregelen voorgesteld voor 2022 en verder.

> Onderzoek en analyse van data t.b.v. (actualisatie) van het mobiliteitsbeleid. Deze gegevens worden structureel gemonitord en geactualiseerd en worden ingezet voor risicogestuurde analyse van het netwerk en de voorzieningen.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Voortzetten van de lopende verkeerseducatie-acties voor jongeren met VVN, alle scholen en Holland Rijnland voor jongeren. We faciliteren bij de landelijke acties en stimuleren en faciliteren de verkeersbrigadiers bij lagere scholen. Regionaal en/of landelijk worden nieuwe educatieve – en/of voorlichtingscampagnes ontwikkeld.

> Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit hebben we nadrukkelijk aandacht voor verkeersonveilige situaties. We nemen maatregelen op in het uitvoeringsprogramma om deze onveilige situaties te verminderen en/of voorkomen. We zoeken hiervoor cofinanciering in de vorm van rijks- en/ of provinciebijdrage (impulsgelden SPV en SRM).

ACTIVITEITEN DOEL C
> Versnellen van plaatsingsprocedure laadpalen door het implementeren van een operationele plankaart.

> Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit hebben we nadrukkelijk aandacht voor het stimuleren van duurzame mobiliteit.

ACTIVITEITEN DOEL D
> Continu aandacht vragen voor het belang van een goede noordelijke ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek.

> Het provinciale onderzoek naar de verbetering van de doorstroming op de N207/N208 is nog gaande. Wij dragen daaraan bij. In 2021 en verder wordt duidelijk wanneer de uitvoering zal plaatsvinden.

>In het kader van de Regionale Strategie Mobiliteit wordt in Holland Rijnland verband samengewerkt aan mobiliteitsvraagstukken. Samen wordt ingezet op het realiseren van plannen via de nodige lobby, ontwikkeling en uiteindelijk realisatie. Er wordt op aangedrongen om station Hillegom een grotere rol te geven in de regionale mobiliteit.  

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Regiogemeenten/ gemeente Haarlemmermeer
Burgers, bedrijfsleven en belanghebbenden
Provincies Noord en Zuid-Holland
VVN/ Fietsersbond/ Politie
Vervoerregio Amsterdam
Openbaarvervoerbedrijven

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14