Begroting 2021

Programma 3 Bedrijvigheid

Lokale Economie

Levendig Hillegom
We zetten in op activiteiten en projecten die Hillegom levendig en aantrekkelijk maken. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke speerpunten. Wij faciliteren plannen en ideeën, op voorwaarde dat ze bijdragen aan een verbetering van de leefkwaliteit en de duurzame ontwikkeling van Hillegom.

We doen dit niet alleen. Met het lokale bedrijfsleven sloten we in 2019 de intentieovereenkomst 'Heerlijk Hillegom op weg naar de toekomst'. Hierin spreken overheid en bedrijfsleven naar elkaar uit waar en hoe zij kunnen bijdragen aan het succesvol verwezenlijken van initiatieven op thema's als bereikbaarheid, duurzaamheid, aantrekkelijkheid en arbeidsparticipatie. Er worden verschillende projecten in relatie hiermee uitgevoerd. Zo wordt het bedrijfsleven ondersteund bij intensievere samenwerking, en realiseren we  programma's als Healthy Hillegom

Centrum
We stimuleren de investeringsbereidheid van ontwikkelaars en ondernemers in het centrum door het vestigingsklimaat te versterken. Dit doen we door de ruimtelijke kwaliteit in het centrum te verbeteren. De kaders liggen vast in de eerder vastgestelde centrumplannen. In 2021 ronden we de herinrichting van de openbare ruimte in het middengedeelte van de Hoofdstraat af. Daarnaast denken we mee met de plannen van ondernemers en ontwikkelaars en geven we - waar mogelijk - ruimte aan hun ambities.

Bedrijventerreinen
Op regionaal niveau is een kwalitatieve analyse van de bedrijventreinen beschikbaar. Ook is de klimaatstresstest beschikbaar. Beide analyses geven meer inzicht in de behoeften en wensen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio. We maken voor onze gemeente de vertaling wat deze analyses betekenen in relatie tot onze ambities, en welke inspanningen nodig zijn om deze te verwezenlijken. We kijken hoe de bedrijventerreinen aantrekkelijker, groener en leefbaarder ingericht kunnen worden.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
In nauwe en constructieve samenwerking met stakeholders inzetten op duurzame groei en revitalisering van ons centrum.

DOEL B
Verder vergroten van aantrekkelijkheid van Hillegom.

DOEL C
Voldoende en duurzame bedrijventerreinen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Opstellen meerjaren-werkprogramma dat, in aanvulling op de reeds ingeslagen weg, ons centrum brengt tot de cultuur-historische, levendige ontmoetingsplaats met het voorzieningenniveau zoals in 'Heerlijk Hillegom - Omgevingsvisie 2030' beschreven.  

ACTIVITEITEN DOEL B
> Op basis van de in 2019 afgesloten intentieovereenkomst ‘Heerlijk Hillegom op weg naar de toekomst’ wordt samengewerkt.

> Stichting Hillegom Marketing promoot Hillegom zowel lokaal als regionaal. Wij dragen hieraan bij door Stichting Hillegom Marketing financieel te ondersteunen.

ACTIVITEITEN DOEL C
> In relatie met ontwikkelingen op het gebied van o.a. mobiliteit- en ontsluiting vertalen we de bevindingen van de bedrijventerreinenanalyse naar onze gemeente. We komen tot een plan van aanpak waarin ook de opgaven voortkomend uit de klimaatstresstest en op het gebied van verduurzaming worden meegenomen.

> Toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen in lijn met de Omgevingsvisie Hillegom 2030 en op basis van de klimaatstresstest.

> Kijken hoe we samen met ondernemers de bedrijventerreinen aantrekkelijker, groener en veiliger kunnen inrichten.

> Ontwikkelen nieuwe bedrijfslocaties alleen als dit vanuit een breed en regionaal perspectief noodzakelijk is.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM)
Holland Rijnland

Stichting Hillegom Marketing
Koopcentrum Hillegom
Economic Board DBS
Stichting Greenport DBS
Provincie Zuid-Holland
InitiatiefRijk Hillegom
Ondernemers
Vastgoedeigenaren

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14