Begroting 2021

Programma 3 Bedrijvigheid

Regionale economie

Onze ambitie is de regionale economische structuur versterken. De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek sluit hier naadloos op aan. Samenwerkende gemeenten hebben de Economic Board Duin- en Bollenstreek en de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek opgericht. Beide organisaties hebben een eigen uitvoeringsprogramma. Als (mede-) financier zijn we als gemeente wel kaderstellend. Een van die kaders is duurzaamheid/circulaire economie. De Board, of de stichting, bepaalt welke projecten ondersteuning krijgen. De gemeenten denken mee (via het bestuurlijk overleg Economie) en dragen met personele inzet bij aan de projecten.

De komende periode wordt verder onderzocht hoe de unieke ligging tussen de metropoolregio Amsterdam en Den Haag/Rotterdam beter kan worden benut.

De bloembollenteelt en -handel hebben onze regio gemaakt tot wat we zijn: de Bollenstreek. Wereldwijd beroemd en bekend door de bollenvelden en Keukenhof. Economie en toerisme binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met diverse inspanningen proberen we onze streek nog mooier en leefbaarder te maken. Ook onderzoeken we samen met de HLT-gemeenten de mogelijkheden en randvoorwaarden op het gebied van verblijfsrecreatie.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL  A
Versterken economische positie van Duin- en Bollenstreek.

DOEL B
Versterken bovenregionale economische positie.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Ondersteunen van de activiteiten van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

> Ondersteunen van de activiteiten van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek.

> Waar mogelijk lokale initiatieven laten aanhaken bij regionale samenwerking, om zo de effecten voor Hillegom te maximaliseren (en andersom).

> Intensiveren van de samenwerking tussen Stichting Hillegom Marketing en de regiopartners waar het de promotie van de aantrekkelijkheid van de streek voor recreatie en toerisme betreft.

> Verkennen of en hoe de verschillende kernen in de Duin- en Bollenstreek elkaar kunnen versterken, en daar waar mogelijk uitvoeringsafspraken erover maken.

> Vaststellen van een visie/beleid voor verblijfsrecreatie voor de HLT-gemeenten.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Verkennen strategische samenwerking met omliggende gemeenten (ook buiten de Duin- en Bollenstreek).

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Economic Board Duin- en Bollenstreek
Omliggende gemeenten
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Holland
Metropoolregio Amsterdam

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14