Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Dienstverlening

Beter persoonlijk contact met onze inwoners en de digitalisering van de dienstverlening blijven speerpunten. Die vragen om klare taal en heldere regels. Onze dienstverlening richt zich op het leveren van maatwerk, advisering vooraf en samenwerken met de omgeving: inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en belangenorganisaties.

Ter verbetering van de dienstverlening investeren we structureel meer in participatie en communicatie.

Juist de ‘digitale’ overheid kan de ambitie van integraliteit, nabijheid en maatwerk helpen verwezenlijken, bijvoorbeeld als het gaat om opgaven die de decentralisaties of de Omgevingswet raken. Indien nodig bieden we digitale ondersteuning aan de mensen die dit nodig hebben. We moeten openstaan voor zowel de kansen als de bedreigingen die digitalisering met zich meebrengen.  

Informatisering en digitalisering van gegevens leiden tot gemak en transparantie. Analyses van diverse data geven inzicht en vergroten mogelijkheden om de schaarse middelen gericht en effectief in te zetten.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
We werken daadkrachtig en snel, en staan dicht bij onze inwoners en ondernemers. We streven naar zo mogelijk één relatie met de klant en geven via elk dienstverleningskanaal hetzelfde antwoord. Onze klanten ondervinden geen hinder van onze interne structuur.

DOEL B
We ondersteunen initiatieven van (groepen van) inwoners en/of ondernemers, vanuit een positieve grondhouding (ja, mits…) en onderzoeken de kansen om initiatieven mogelijk te maken.

DOEL C
We willen maximaal digitaliseren.

DOEL D
De klant waardeert de dienstverlening van de gemeente en er vindt gerichte sturing plaats aan de hand van data en slimme technologieën.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Invulling geven aan de een-loket-gedachte en verdergaan met werken met serviceformules.
> Doorontwikkelen van thema's kanaalsynchronisatie, kanaaltransitie (meten en sturen) en kanaalinteractie (newsroom) uit het programma 'Regie op Kanalen'. De newsroom wordt in 2021 geëvalueerd.
> Proactief communiceren en in begrijpelijke taal. We helpen onze klanten en versterken hierbij de een-loket-gedachte. We verleiden de klant naar het optimale dienstverleningskanaal.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Inzetten contactfunctionarissen voor wijken, verenigingen en ondernemers  en bij overheids- en buurtparticipatie (Ontwerpformule en Ontwikkelformule).

ACTIVITEITEN DOEL C
> Digitaliseren en automatiseren,
van zo veel mogelijk producten en diensten, waarbij voor maatwerk wordt gezorgd voor klanten die niet mee kunnen in de digitale wereld.
> Gericht sturen aan de hand van data. Data-analyse vaker en gericht inzetten bij het opstellen en uitvoeren van beleid.

ACTIVITEITEN DOEL D
> Meten van de klanttevredenheid en de prestatie van onze dienstverlening. We relateren de scores aan onze servicenormen. Mede aan de hand van deze uitkomsten sturen we bij en verbeteren wij onze dienstverlening.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14