Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Participatie

Het college van Hillegom is zichtbaar aan de slag voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Het college kiest voor nuchtere en zakelijke oplossingen om toekomstige opgaven op te pakken. Het college staat daarbij open voor initiatieven van bewoners en participatie door initiatiefnemers, als dat bijdraagt aan het versterken van de leefomgeving en/ of de sociale cohesie.

Onder invloed van de coronacrisis, waardoor er veel minder fysieke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden, werken we aan het ontwikkelen en versnellen van digitale gesprekken en bijeenkomsten met inwoners.

Het college wil in gesprek met inwoners over hun leefomgeving.  Wat is prettig? Waar moet aandacht voor zijn? En hebben inwoners initiatieven of ideeën?
De gemeente ondersteunt graag initiatieven en ideeën vanuit de samenleving. Samen werken we aan een vitaal, toegankelijk en toekomstbestendig Hillegom; een prettige leefomgeving, waar inwoners naar elkaar omkijken. Over deze initiatieven en ideeën maken we goede afspraken. Het opstellen van proceskaders biedt dan duidelijkheid. Wat is het doel, wat gebeurt er met de inbreng, wat is de ruimte en hoe ziet de besluitvorming eruit? We bekijken per project wat ieders rol, verantwoordelijkheid en ruimte is. De ene keer betekent dit bijvoorbeeld dat partijen elkaar vooral goed informeren en bij andere projecten werken wij nauw samen of geven wij juist zaken uit handen om het gewenste resultaat te bereiken.

De gemeenteraad stelt vooraf kaders of neemt zelf een rol in het proces op zich. Heeft zij een kaderstellende, controlerende of volksvertegenwoordigende rol? Dat kan per project en per fase verschillen. Om tot heldere afspraken te komen gaat het college in gesprek met de raad. Zo is voor iedereen duidelijk wat de bedoeling is. In deze periode is de raad intensief betrokken bij een vijftal belangrijke ontwikkelingen, voor inwoners, ondernemers en instellingen; afvalbeleid, veiligheidsbeleid, woonvisie, mobiliteitsvisie en de wijkgerichte aanpak. In 2021 zal de raad deze projecten evalueren op het aspect participatie.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Versterken van de bijdrage van inwoners aan vraagstukken in de leefomgeving.

DOEL B
Ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Betrekken van de samenleving bij projecten en inhoudelijke thema's. Het uitgangspunt hierbij is 'Ja, mits…'.
> Geven van inzicht in en invulling aan de verschillende rollen die de betrokkenen in het proces van burgerparticipatie in kunnen nemen.
> Opstellen visie inclusief toolbox voor medewerkers en bestuurders voor burgerparticipatie.
> Aandacht schenken aan verwachtingsmanagement.
> Verzorgen van communicatie op maat bij het oppakken en uitvoeren van projecten en thema's.
> Bezoeken van wijken en met inwoners in gesprek gaan over door hen aangedragen onderwerpen.
> We leveren een kader op voor Online Participatie, een werkwijze en middelen/ platform.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Invulling geven aan overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven inwoners).
>Inzicht en invulling geven aan de verschillende rollen die betrokkenen in het proces van overheidsparticipatie in kunnen nemen.
>Opstellen handelingsperspectief inclusief toolbox voor medewerkers en bestuurders voor overheidsparticipatie.
> Met de raad haar rol, rolvastheid en zelfstandige positionering in het kader van participatie bespreken.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14