Begroting 2021

Programma 3 Bedrijvigheid

Kunst en Cultuur

In de beleidsnota ‘Cultuur creëert en verbindt, 2017-2020’ is het maatschappelijk belang van cultuur benoemd.

Een aantrekkelijk cultuurklimaat biedt inwoners mogelijkheden voor persoonlijke groei. Het geeft mogelijkheden tot talentontwikkeling, impulsen voor creatieve innovatie en vernieuwing. Cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren: het stimuleert expressie, persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke betrokkenheid. Cultuureducatie heeft ook een positieve invloed op leren.

Uit onderzoek komt naar voren dat mensen die actief of passief deelnemen aan culturele activiteiten zich gelukkiger voelen en gezonder zijn, zowel mentaal als fysiek. Cultuur en cultuureducatie kunnen ingezet worden ten behoeve van participatie. Denk bijvoorbeeld aan zinvolle dagbesteding, scholing en vrijwilligerswerk.

Cultuur versterkt de economische ontwikkeling van een gemeente als aantrekkelijke vestigingsplaats en toeristische bestemming. Cultuur draagt bij aan de beleving van de leefomgeving en geeft kleur aan een gemeente of een wijk. Dat zorgt voor een onderscheidende uitstraling, waar een gemeenschap trots op is.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Bevorderen van toename van cultuurparticipatie (actief en passief).

DOEL B
Vergroten van kennis en waardering voor kunst en cultuur.

DOEL C
Bevorderen van efficiency en professionaliteit van kunst- en cultuursector.

DOEL D
Vergroten van zichtbaarheid van culturele uitingen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Evaluatie huidig cultuurbeleid in 1e kwartaal 2021. Hierna geven wij verdere invulling aan het cultuurbeleid.
> Muziekonderwijs van de toekomst verkennen met de muziekschool en andere partners in het cultuurveld. Na verkenning geven wij in 2021 hieraan verdere invulling.
>Ondersteunen/stimuleren van verbinding in het kunst- en cultuurveld door o.a. een Cultureel Café, Cultuuragenda.
> Benutten bibliotheek als facilitator van activiteiten gericht op cultuur en sociaal domein.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Voortzetten deelname aan deelregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.
> Starten pilot 'Cultuur om de Hoek'
> Aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed Hillegom (waaronder Open Monumentendag).

ACTIVITEITEN DOEL C
> Monitoren afspraken met Stichting CultuurBeleving Hillegom.
> Stimuleren samenwerking met bedrijfsleven.

ACTIVITEITEN DOEL D
> Structureel investeren in beeldende kunst in de openbare buitenruimte
> Kunstroute
> Kunst & cultuur-   evenement
>Dorpsdichter
> Kulturele Raad

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Stichting CultuurBeleving Hillegom
Bibliotheek
Hillegomse Muziekschool
Kunstcommissie
Cultuurverenigingen en -organisaties
Vrienden van Oud Hillegom
Cultuureducatiegroep
Stichting Hillegom Marketing en Hillegom Online
Fioretti
Basisscholen Hillegom
Welzijnskompas
Kunstenaars
Welzijnskwartier
Ondernemers

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14