Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Verbonden partijen

De nota Verbonden partijen werken we verder uit met de raad. Zo verwachten we de bestuurlijke inbreng verder te verstevigen. Tegelijkertijd kunnen we zo zelf meer grip krijgen op de betrokken partijen. Dat leidt uiteindelijk tot betere kwaliteit.

In de raadsvergadering van 20 juni 2019 is als uitwerking o.a. aangegeven te werken met een dashboard voor Holland Rijnland. De themagroep Verbonden Partijen is verzocht een voorstel voor te bereiden voor de gemeenschappelijke regelingen HLTsamen, ISD Bollenstreek en Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (Maregroep). Het presidium draagt er zorg voor om een jaar na het beschikbaar komen van het dashboard een evaluatie van de governancemaatregelen uit te voeren en het resultaat aan de raad voor te leggen.

2020 is het vierde jaar van de werkorganisatie HLTsamen, waarin het verbeteren van de strategische positie centraal staat. Ook worden de aanbevelingen van de tussenevaluatie van HLTsamen uitgevoerd.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Een goede regie voeren op de verbonden partijen waarbij de standpunten van Hillegom (tijdig) helder naar voren komen.

DOEL B
Meer grip hebben op de verbonden partijen om uiteindelijk een betere kwaliteit met elkaar te bereiken.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden.
> Deelname in belangenorganisaties zoals de VNG.
> Onderhouden van en investeren in ons bestuurlijk netwerk waarbij van Holland Rijnland als 'basis' gebruik wordt gemaakt. Daarbij zijn we zowel gericht op de Duin en Bollenstreek als op de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem/Bloemendaal en de Metropool regio.
> Lobby gericht inzetten om (regionale) doelen te realiseren.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Gezamenlijk met de raad en griffie uitwerken van de nota Verbonden partijen en het beleidskader Governanceregime Verbonden partijen 2018, waardoor de bestuurlijke inbreng verder verstevigt.
> Zorgvuldig en kritisch voorbereiden van de zienswijzeprocedure op de ontwerpbegrotingen en voorleggen aan de raad.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen *

Overige samenwerkingspartners

Cocensus
Bank Nederlandse gemeenten (BNG)
Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)
Alliander N.V.
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK

* De overige verbonden partijen zijn opgenomen bij het van toepassing zijnde programma.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14