Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Regionale samenwerking

Om opgaven en thema’s als de decentralisaties in het sociaal domein, de financiële vooruitzichten en de strategische opgaven bij onder meer economie, ruimtelijke ordening en infrastructuur effectief en integraal aan te pakken, is samenwerking met onze regiogemeenten nodig. Zo kunnen we kwalitatief en kwantitatief goede antwoorden formuleren voor bovengenoemde vraagstukken. Inmiddels hebben we flinke stappen gezet en pakken we thema’s en ontwikkelingen gezamenlijk zowel in HLT- als in regionaal verband op. Voorbeelden waarbij de meerwaarde van regionale samenwerking naar voren komt zijn de Economic Board, maatschappelijke opvang en de versnellingsagenda Duin- en Bollenstreek in het kader van het gebiedsgericht werken.

In het vierde kwartaal van 2020 maken we een start met de opstelling van een strategische agenda voor Hillegom. Op basis van de te maken keuzes creëren we een handelingsperspectief, een lobbyagenda en een (lange termijn) planning voor de nader te bepalen bestuurlijke keuzes. Daarbij kiezen we voor een integrale blik en benadering. Met de strategische agenda brengen we focus aan op onze lokale (kern)ambities.

Soms kunnen we die ambities op eigen kracht realiseren, maar vaak zal het nodig zijn daarvoor samenwerking te zoeken met externe en regionale partners (waaronder de werkorganisatie HLTsamen, gemeenten in Duin- en Bollenstreek verband, Holland-Rijnland, etc.). Naast beantwoording van de vraag “wat willen wij” inventariseren we ook wat wij onze partners kunnen bieden. Op die manier ontstaat een win-winsituatie, waardoor we de realisering van onze eigen Hillegomse ambities dichterbij brengen.

Nadat de contouren van onze strategische agenda wat meer tastbaar en concreet zijn, gaan wij met uw raad in gesprek over de inhoud van die strategische agenda. Een agenda met een nadrukkelijk meerjarenperspectief dat de huidige bestuursperiode overstijgt. In welke vorm we het gesprek met uw raad aangaan (naar verwachting in het 1 e kwartaal van 2021) staat voor ons op dit moment nog niet vast.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
> Versterken van onze strategische positie.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Uitbouwen van een goede samenwerkingsstructuur in de Duin- en Bollenstreek.
> Uitbouwen van een (bestuurlijk) netwerk met:

  • Haarlemmermeer
  • Bloemendaal
  • Haarlem
  • De Metropoolregio

> Innemen van strategische (bestuurlijke) posities.
> De Werkorganisatie HLTsamen focust zich in 2020 op het verbeteren van de strategische positie. Ook worden de aanbevelingen van de tussenevaluatie van HLTsamen uitgevoerd.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Werkorganisatie HLTsamen

De gemeenten Haarlemmermeer, Bloemendaal en Haarlem
De Metropoolregio's Amsterdam en Den Haag
De gemeenten Noordwijk en Katwijk

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14