Begroting 2021

Programma 1 Vitaliteit

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

 
Onderstaande beleidsindicatoren komen uit de landelijk verplichte uniforme basisset van beleidsindicatoren voor de begroting en jaarrekening (Besluit Begroting en Verantwoording). Daarnaast wordt de Monitor Sociaal Domein doorontwikkeld.  Hierin wordt de voortgang op enkele beleidsdoelen  gemonitord. Op termijn wordt gekeken of en hoe dit een plek kan krijgen in de P&C-documenten.

Indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Nederland

Bron

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

544,5

561,2

******

792,1

LISA

Jongeren met delict voor de rechter**

% 12 t/m 21 jarigen

1%

******

*

2018: 1%

CBS

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

4%

******

*

2018: 7%

CBS

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolkingen t.o.v. de beroepsbevolking

70,9

72,2

******

68,8%

CBS

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

1%

******

*

2018: 2%

CBS

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

199,1

191,7

******

381,7

CBS

Lopende re-integratie- voorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

79,4

78,7

******

207

CBS

Jongeren met jeugdhulp***

% van alle jongeren tot 18 jaar

15,5%

16,2%

******

12,2%

CBS

Jongeren met jeugdbescherming****

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,9%

0,9%

******

1,2%

CBS

Jongeren met jeugdreclassering*****

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,4%

0,4%

******

0,4%

CBS

Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

610

640

******

670

GMSD

*:  Realisatiecijfers zijn sinds 2017 niet meer beschikbaar gesteld.

**: Streven is door de inzet van preventie, normalisering, vroegsignalering en het organiseren van passende zorg het percentage jongeren met jeugdhulp terug te dringen. Vooral de huisarts verwijst veel door naar jeugdhulp, met name naar ggz. De praktijkondersteuner huisarts (poh ggz) is een belangrijk middel om deze doorverwijzingen te verminderen. In 2019 waren er 139 verwijzingen van de huisarts naar de GGZ. De huisarts was in de tweede helft van 2019 verantwoordelijk voor 42% van het totaal aantal verwijzingen naar jeugdhulp.

***: Jeugdbeschermingsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is de voorliggende zorg en hulp en de nazorg aan gezinnen te optimaliseren, waardoor het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen afneemt.

****: Jeugdreclasseringsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen, die in aanraking komen met de politie, waardoor het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel afneemt.

*****: Met de integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen streven we ernaar het aantal jongeren, dat na een delict voor de rechter komt, te verminderen.

******: Gegevens van 2018, 2019 en/ of 2020 zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie
 2019

Begroting
2020

Begroting 2021

Nederland

Bron

Absoluut verzuim

Aantal leerplichtigen per 1.000 dat niet staat ingeschreven op een school.

2

nb

*

2018: 1,9

DUO

Relatief verzuim

Aantal leerplichtigen per 1.000 dat ongeoorloofd afwezig is.

15

nb

*

2018: 23

DUO

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,7%

nb

*

2018: 1,9%

DUO

*: Wij hebben geen invloed op het aantal verzuimers. De prognose is altijd 0 want je wilt niet dat leerlingen verzuimen, maar dat is meestal niet realistisch.
Vanuit het Rijk hebben we een opdracht om landelijk een bepaald aantal vsv’ers te hebben in 2020 maar dat streefgetal hebben wij al bereikt

Gegevens van 2019 en 2020 zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Indicator

Eenheid

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Nederland

Bron

Niet sporters

Percentage niet sporters van het totaal aantal inwoners.

*

*

*

2016: 48,7

Gezondheids
enquete (CBS, RIVM)

* Onderzoek wordt 1 keer per 4 jaar uitgevoerd. Een nieuwe meting wordt in 2020 verwacht.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14