Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbare ruimte
We willen de (leef)omgeving voor bewoners en bedrijven aangenaam en bruikbaar maken en houden. Een prettige, groene leefomgeving heeft een positieve invloed op ons welbevinden en nodigt uit tot bewegen, sporten en ontmoeten. We hebben hard gewerkt aan het groenprofiel van onze gemeente. Het "zorgeloos groen" willen we uitbreiden naar de wijken, dat draagt ook bij aan het versterken van de biodiversiteit. We zullen daarom blijven investeren in groen, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Hillegom.

Via het beheer en onderhoud van de openbare ruimte dragen we bij aan een veilige omgeving waarin inwoners geen, of zo min mogelijk, materiële of persoonlijke schade lijden.

In de openbare ruimte is er een duidelijk verband tussen sociale veiligheid, welzijn en burger- en overheidsparticipatie. We gaan de wijk in om op te halen wat er leeft en welke ideeën er zijn voor verbetering van de openbare ruimte. Kleine(re) aanpassingen in de openbare ruimte die snel kunnen worden opgepakt -en direct tot verbetering leiden- voeren we snel uit.

De gemeente heeft, vanuit de wet Milieubeheer, de verplichting om de inzameling van afval te verzorgen. We stimuleren de circulaire economie, en nemen dit systeem mee in (de uitvoering van) ons afvalbeleid.

Verder bereiden we Hillegom voor op klimaatveranderingen en ontwikkelen we een toekomstbestendig actieplan. De inrichting van de buitenruimte speelt hierbij een cruciale rol.

Gezien de beperkte financiële ruimte in de komende jaren zullen er keuzes gemaakt worden in de ambities. Diverse ambities betekenen een verhoging van beheer- en onderhoudskosten, tenzij eigen beheer door bewoners gaat toenemen of een andere wijze van compensatie wordt gevonden.

Duurzaamheid
In Hillegom is het thema duurzaamheid verankerd in de ‘Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland’ en in het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022’ . Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is een verbindend programma, dat betrekking heeft op verschillende beleidsterreinen. Duurzaamheid is dan ook een integraal onderwerp dat organisatiebreed aandacht vraagt en opgepakt wordt.

Doelstellingen en activiteiten:
We ondernemen vanuit het uitvoeringsprogramma concrete acties op het gebied van fysieke, sociale en economische duurzaamheid. Hierbij ligt voor het team duurzaamheid de nadruk op de fysieke duurzaamheid en in het bijzonder op de energietransitie. De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven waar wij voor staan in de komende decennia. Met de energietransitie zetten we in op het verminderen van de CO -uitstoot om zo de opwarming van de aarde door klimaatverandering te beperken. Hillegom heeft hierbij de ambitie om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn en in 2050 een klimaatneutrale. Om energieneutraal te zijn, moet alle energie die we in Hillegom verbruiken lokaal worden opgewekt. Om klimaatneutraliteit te bereiken, moeten wij de CO -uitstoot van onze gemeente terugbrengen.

Energietransitie: van (inter)nationaal akkoord naar Hillegomse realiteit:
Met de komst van het Klimaatakkoord hebben de gemeenten (en regio’s) een belangrijke (regie)rol verkregen in de energietransitie. Via de Regionale Energiestrategie (RES) werken de gemeenten de internationale en nationale kaders rond de energietransitie uit. Hillegom werkt in Holland Rijnland-verband samen aan het opstellen van deze RES, welke voor 1 juni 2021 dient te worden opgeleverd. In de RES beschrijven we welke strategie we als RES-regio hanteren om de energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. De RES vertalen wij vervolgens, middels de Lokale Energiestrategie (LES), in ons lokale beleid. Het onderdeel warmte werken we uit in onze Transitievisie Warmte (TVW), welke voor eind 2021 dient te zijn vastgesteld.

Monitoring en evaluatie:
Door terug te blikken en te monitoren rapporteren we over de bereikte resultaten van het uitvoeringsprogramma. Op basis van monitoring kunnen de plannen -waar nodig- bijgesteld worden bij actualisatie van de omgevingsvisie.

Budgettering:
We spannen ons in om subsidies en andere vormen van cofinanciering te regelen voor het bereiken van onze duurzame doelstellingen. Om uitvoering te geven aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt er in 2021 en 2022 een (jaarlijks) werkbudget van € 200.000 onttrokken uit de daartoe bestemde bestemmingsreserve duurzaamheid. De bestemmingsreserve is aanvankelijk opgezet voor de periode 2018-2022. Het continueren van de bestemmingsreserve tot en met 2024 is gewenst. Daarbij nemen we in ogenschouw dat het onderwerp duurzaamheid continu in beweging is en er op het moment van schrijven gewerkt wordt aan het opstellen van een LES en TVW. De LES en de TVW geven nader inzicht in de opgave en rol van de gemeente en bieden daarmee handelingsperspectieven voor lokale (uitvoerings)projecten en acties. Financiering van dergelijke activiteiten kan dan na 2022 ten laste komen van de bestemmingsreserve duurzaamheid.. Volg 6.2.4 voor toelichting op de bestemmingsreserve duurzaamheid.

Regionale programma's groen
Binnen de Duin-en Bollenstreek wordt samengewerkt op basis van het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Daarin zijn projecten op het gebied van groen en recreatie opgenomen. Binnen Holland Rijnland wordt gewerkt aan het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland. In 2021 geven we uitvoering  aan lopende en nieuwe initiatieven. Ook hierbij geldt dat ambities en projecten die hieruit voortkomen mogelijk een verhoging van de beheer- en onderhoudskosten met zich meebrengen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Een aangename, gezonde en veilige leefomgeving voor alle gebruikers.

DOEL B
Het stimuleren van een circulaire economie.

DOEL C
Energieneutrale gemeente in 2030 en klimaatneutrale gemeente in 2050.

DOEL D
Openbare ruimte is klimaatbestendig.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteiten Doel A
> Uitvoering geven aan het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek en daarmee een bijdrage leveren aan landschap, recreatie, natuur en economie van de streek.
> Bijdrage leveren aan een mogelijk nieuw gebiedsprogramma voor de Duin- en Bollenstreek aan de hand van de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland. Bij invoering zullen we hier uitvoering aan geven.
> Uitvoering geven aan het Groenprogramma Holland Rijnland.

> Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptie op basis van in 2020 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie).
> Opstellen Integraal Waterbeheerplan c.q. uitvoeringsprogramma (waarin het maatregelenpakket voor klimaatadaptie wordt opgenomen). In dit plan is ook aandacht voor bermen en biodiversiteit.

> Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan
> Opstellen van een Groenbeheerplan c.q. uitvoeringsprogramma (waarin ook de relatie gelegd wordt met biodiversiteit en klimaatadaptie).

> Uitvoering geven aan het nieuwe beleid c.q. uitvoeringsprogramma Spelen, Sport en Bewegen in de buitenruimte.

> Gericht communiceren met bewoners over de eigen invloed op de leefomgeving (bijv. over trias energetica, milieuvervuiling, geluidsoverlast en vergroening t.b.v. waterberging).

> Optimaliseren van de samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland bij de invulling van de (milieu) taken.

Activiteiten Doel B
> Implementatie nieuw afvalbeleid: voor ieder huishouden een afvalpas, gechipte rolcontainers voor laagbouw en ondergrondse containers voor hoogbouw.  
> Borging van het nieuwe afvalbeleid met aandacht voor de nazorg, o.a. met de inzet van communicatie, handhaving, monitoring en evaluatie.
> Opstellen van een evaluatie van het nieuwe afvalbeleid om de effecten te meten en de maatregelen richting de gewenste resultaten (VANG-doelstellingen) zo nodig te kunnen bijsturen.
> Onderzoek naar een nieuwe opzet van een milieustation 3.0, passend in de context van een circulaire economie.

Activiteiten Doel C
> Uitvoeren activiteiten en monitoren van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022, waarbij de nadruk ligt op de fysieke leefomgeving en in het bijzonder de energietransitie, waaronder:
> Actief deelnemen aan de uitvoering van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 en het opstellen van de Regionale Energiestrategie, vast te stellen in 2021.
> Opstellen Lokale Energiestrategie en Warmtetransitievisie vast te stellen in 2021.

Activiteiten Doel D
> Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptie op basis van in 2020 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Dit plan wordt onderdeel van het nieuwe Integrale Waterbeheerplan.

> Uitvoeren bewustwordingscampagne Operatie Steenbreek: op basis van de landelijke campagne Operatie Steenbreek voeren we jaarlijks bewustwordingscampagnes uit gericht op het vergroenen van tuinen.

> Jaarlijks actualiseren we de Leidraad duurzame (her)inrichting van de openbare ruimte
aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen die voortkomen uit de toepassing van de methode Duurzame Gebiedsontwikkeling.  

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland
Omgevingsdienst West-Holland
Meerlanden N.V.
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Veiligheidsregio Hollands Midden
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

Hoogheemraadschap Rijnland
Regiogemeenten Duin- en Bollenstreek
Provincie Zuid-Holland
Inwoners

Bedrijven

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14