Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Gebiedsontwikkeling

Het doel van ruimtelijke ontwikkeling is wonen, werken en recreëren voldoende ruimte te geven om tot ontwikkeling en bloei te komen, waarbij de verschillende belangen elkaar tegelijkertijd versterken. We vinden hierbij het behoud van onze (historische) identiteit, goede woon- en verblijfskwaliteit, alsmede duurzame inrichting van ons dorp en het buitengebied belangrijk. De omgevingsvisie Hillegom bepaalt hiervoor de koers.  

We bieden nadrukkelijk ruimte voor initiatieven van inwoners, instellingen of ondernemers, of het nu gaat om wonen, veiligheid, mobiliteit, integraliteit of duurzame ontwikkelingen. Bij initiatieven van derden, stimuleren wij initiatiefnemers om bij te dragen aan de koers die is uitgezet in de omgevingsvisie.

We versnellen ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarin de gemeente een grondpositie heeft. Dat doen we door slim om te gaan met procedures en/of door financiële middelen beschikbaar te stellen voor kennis, capaciteit of innovatieve oplossingen.  

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) stimuleert economische herstructurering van de Greenport in combinatie met landschapsverbetering en het bestrijden van verrommeling van de streek en oneigenlijk gebruik van teeltgronden.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Integrale duurzame gebiedsontwikkeling in lijn met de Omgevingsvisie Hillegom en de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG 2016).

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
>Stimuleren en faciliteren van plannen van ontwikkelaars, corporaties, bedrijven en particuliere initiatiefnemers die bijdragen aan de koers van de Omgevingsvisie en/of bijdragen aan de ISG.

> Invullen van eigen grondposities, zoals Vossepolder, Hillegom-Noord en Woonzorgzone Elsbroek. Duurzaamheid en/of betaalbaarheid staan hierbij voorop. We maken afspraken over de voortgang, de beschikbaarheid  van woningen voor Hillegommers en doorlopen processen zo vlot mogelijk.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Greenport Ontwikkelings Maatschappij B.V.
Holland Rijnland
Omgevingsdienst West-Holland

Woningbouwcorporaties
Projectontwikkelaars
Bedrijven
Particuliere initiatiefnemers

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14