Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Wonen

De woningmarkt staat onder grote druk. Veel inwoners zoeken momenteel een passende woning. Tegelijkertijd is het aanbod van woningen en de ruimte voor nieuwbouw beperkt.

In het Uitvoeringsprogramma Wonen, vastgesteld in 2020, gaat extra aandacht uit naar senioren, starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten. Om deze groepen meer kansen op de woningmarkt te bieden, is het vergroten en versnellen van de bouwproductie van belang. We zetten hiervoor de projecten in waarin de gemeente een grondpositie heeft. Dit doen we door concrete afspraken te maken met projectontwikkelaars over (verkoop)prijzen, woningtype, doelgroep en duurzaamheid. We maken afspraken over de voortgang en faciliteren partijen in het zo snel mogelijk doorlopen van procedures.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte
(kwantitatief en kwalitatief).

DOEL B
Actueel woonbeleid, gedragen door  betrokken partners..

DOEL  C
Een meer passend woningaanbod voor alle doelgroepen.

DOEL  D
Een meer toekomstbestendige woningvoorraad.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Jaarlijks - Uitvoeren en monitoren van het meerjarig woningbouwprogramma Hillegom, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.

> Jaarlijks - Regionaal afstemmen van de programmering en fasering van de woningbouw, zodat in de regio het gewenste woningbouwprogramma wordt gerealiseerd.

> Jaarlijks - Monitoren van demografische ontwikkelingen en overige ontwikkelingen op de woningmarkt. Waar nodig kan er bijgestuurd worden.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Jaarlijks -  Uitvoeren van het  Woonprogramma 2020-2024:  'naar een duurzaam evenwicht' via een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma sluit aan op de Omgevingsvisie en geeft inzicht in de ambities, doelstellingen en prioriteiten.

> Jaarlijks - Sluiten, uitvoeren en monitoren prestatieafspraken met Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. Zodat er afspraken zijn over betaalbaarheid, voldoende woningen voor diverse doelgroepen, duurzame woningen, wonen met zorg en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

 > Jaarlijks - Uitvoeren Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 (RWA) en in 2021 opvolging geven aan de  aanbevelingen uit de evaluatie 2020.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Jaarlijks - Inzetten van instrumenten voor het realiseren van sociale huur-, goedkope koop- en middenhuur woningen, zodat de voorraad duurzaam betaalbaar blijft.

> 2021 - Opstellen nieuwe regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland zodat er een transparant verdeelsysteem is dat inspeelt op de huidige sociale woningmarkt.

> 2021- 2022 - Inzicht krijgen in de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten en het faciliteren van de daaruit voortvloeiende woonopgave.

> Jaarlijks - Bevorderen van initiatieven en faciliteren van de woonopgave samenhangend met de transitie en transformatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Zo anticiperen we op de toekomstige woonvraag.

> Jaarlijks - Verstrekken van startersleningen, zodat starters hun eerste stap op de koopmarkt kunnen zetten.

> Jaarlijks - Inzetten van de eigen grondposities zodat huisvesting van bijzondere doelgroepen (zoals spoedzoekers) mogelijk wordt (Hillegom-Noord).

ACTIVITEITEN DOEL D
> Jaarlijks - Samen met stakeholders (WZZ Elsbroek / Jozefpark) bevorderen van initiatieven en faciliterenvan de woonopgave, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

> Jaarlijks - Inzetten op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en het realiseren van duurzame nieuwbouw volgens Uitvoeringsprogramma duurzaamheid zodat de woningvoorraad toekomstbestendig wordt.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Woningcorporatie Stek
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek
Zorgaanbieders

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14