Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Implementatie Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen. De wet gaat uit van meer decentraal werken, waardoor ruimte ontstaat voor lokale afwegingen. Voor ons betekent de wet een integrale afweging en open houding ten opzichte van initiatiefnemers en participatie. We zullen hiervoor duidelijke kaders opstellen en pilots organiseren die ons voorbereiden op de nieuwe wet en de nieuwe manier van werken. Invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022, zodat we ruimte hebben om de implementatie nog beter te voor te bereiden realiseren.  

Hillegom is koploper in Nederland als het gaat om het gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt. Daar gaan we het komende jaar mee door. We sturen op een integrale visie, waarbij de fysieke leefomgeving én het sociaal domein steeds meer in samenhang worden bekeken.

De ontwikkelingen onder het programma Implementatie Omgevingswet dienen om aan de minimale wettelijke vereisten te kunnen voldoen die voortvloeien uit de Omgevingswet (zoals het versnelde traject vergunningverlening vanaf 1 januari 2022).
Het Programma Implementatie Omgevingswet heeft een integraal karakter en draagt bij aan de implementatie van het dienstverleningsconcept, participatie en digitalisering. Voor 2021 is geld begroot voor de invoering en beheer van het nieuwe digitale stelsel Omgevingswet. In de loop van 2021 zal, op basis van het financiële dialoogmodel van de VNG, zicht ontstaan op de overige benodigde projecten. Deze borgen de invoering van de Omgevingswet en geven zicht op de daarmee samenhangende kosten. Hiervoor doen wij bij het opstellen van de Kadernota 2022 een voorstel.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we aan een veiligere en gezondere leefomgeving, waarbij duurzaamheid voorop staat. We  blijven koploper in Nederland voor wat betreft de implementatie van de Omgevingswet.

DOEL B

Dienstverlening conform de vereisten van de Omgevingswet per 31 december 2021 borgen in de organisatie.

DOEL C
Op 31 december 2021 zijn gegevens digitaal ontsloten  en aangesloten op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) passend bij de invoering van de Omgevingswet.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Opstellen van een Omgevingsplan voor het totale grondgebied van Hillegom, na vaststellen Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij.

> Vormgeven integraal beleid en beleidscyclus o.a.

  • Jaarlijks evalueren en actualiseren van de Omgevingsvisie Hillegom op basis van monitoringsysteem TELOS en data-analyses.
  • Opstellen, uitvoeren, evalueren en actualiseren van (uitvoerings-) programma's fysieke leefomgeving.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Voortzetten organisatie van bijeenkomsten en proeftuinen voor ambtenaren, bestuurders, samenwerkingspartners en initiatiefnemers om de nieuwe manier van werken structureel te borgen.

> Verder doorontwikkelen van en werken met serviceformules uitgaande van één-loket-gedachte( zie programma 4 Dienstverlening).

> Kaders ontwikkelen hoe we (overheids-) participatie onder de Omgevingswet gaan vormgeven (zie programma 4 Participatie).

> Uitvoeren van het strategisch communicatieplan.

> Aanpassen competentieprofielen medewerkers.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Kennisuitwisseling en samenwerking met partners.

>Pilots met aansluiting op landelijke digitale stelsel Omgevingswet.

> Noodzakelijke IT-architectuur (applicaties en gegevens) realiseren om nieuwe processen te ondersteunen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Omgevingsdienst West-Holland
RDOG Hollands Midden (GGD Hollands Midden)
Veiligheidsregio Hollands Midden
Holland Rijnland

Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Dunea
Liander
Omliggende gemeenten
Inwoners en initiatiefnemers

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14