Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Kaderstellende stukken

Kaderstellende stukken

 • Omgevingsvisie Hillegom
 • Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016
 • Strategische Omgevingsagenda Holland Rijnland en Ruimtelijk Afwegingskader Holland Rijnland (i.o.)
 • Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland
 • Erfgoedverordening 2010
 • Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw en Bestaande Bouw (2018)
 • Verordening Erfgoedcommissie Hillegom 2019
 • Landelijk Klimaatakkoord
 • Woonprogramma Hillegom 2020-2024
 • Prestatieafspraken Hillegom 2017-2020
 • Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017
 • Omgevingsvisie, -programma en -verordening provincie Zuid-Holland.
 • Nota Parkeerbeleid Hillegom (2016)
 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland
 • Afgesproken ambities met Omgevingsdienst West-Holland
 • Motie energie- en klimaatneutraal (juli 2016)
 • Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022
 • Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen
 • Beleidsregel voor elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte
 • Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025
 • Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom 'Samen houden we Hillegom veilig' en Integraal Veiligheidsjaarplan 2020.
 • Drank- en horecaverordening 2014
 • Handhavingsnota Bouwen/Ruimtelijke Ordening 2014-2017
 • Integraal Handhavingsbeleid 2019-2022 en Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020.
 • Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom
 • Wet veiligheidsregio’s
 • Regionaal Crisisplan
 • Beleidsplan wegen 2015-2019
 • Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2021
 • Cultuurnota Hillegom 2017-2020
 • Startnotitie van Energieakkoord naar RES
 • Methode Duurzame Gebiedsontwikkeling 2019
 • Plan van aanpak Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte
 • Dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden
 • Wet Milieubeheer (Wmb)
 • Landelijk afvalbeheersplan (LAP2)
 • Huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleid Hillegom 2020-2024
 • Afvalscheidingsadvies Meerlanden “Op weg naar 65%”
 • Groenbeleidsplan 2015-2024
 • Groenprogramma Holland Rijnland, gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2016-2020
 • Centrumplannen
 • Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020
 • RioolBeheerPlan en BasisRioolPlan 2016-2020
 • Gemeentelijke afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit
 • Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023
 • Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
 • Verordening Duurzaamheidslening Hillegom
 • Visie 'Recreëren tussen het Erfgoed' 2018
 • Motie duurzaam bouwen
 • Wet Voortgang Energietransitie (VET) 2018
 • Concept Regionale Energiestrategie Holland Rijnland
 • Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016
 • Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
 • Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14