Begroting 2021

Programma 1 Vitaliteit

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

1.007

956

937

1.114

1.384

1.375

Openbaar basisonderwijs

75

80

80

80

80

80

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

584

992

938

938

938

939

Totaal Onderwijs

1.666

2.028

1.955

2.132

2.402

2.394

Thema Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

1.777

2.960

2.174

2.196

2.203

2.204

Arbeidsparticipatie

258

281

290

299

310

310

Inkomensregelingen

4.444

6.943

4.915

4.915

4.915

4.915

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

348

364

289

289

289

289

Begeleide participatie

1.632

1.670

1.772

1.812

1.776

1.769

Maatwerkdienstverlening 18+

4.457

4.495

4.421

4.421

4.421

4.421

Wijkteams

1.400

1.450

1.352

1.322

1.322

1.323

Maatwerkdienstverlening 18-

4.075

4.322

4.377

4.327

4.277

4.227

Geëscaleerde zorg 18-

440

391

391

391

391

391

Totaal Sociaal domein

18.830

22.876

19.980

19.971

19.904

19.848

Thema Sport & Gezondheid

Sportbeleid en activering

747

540

543

543

511

511

Volksgezondheid

965

1.118

1.208

1.184

1.184

1.184

Sportaccommodaties

607

685

732

751

751

739

Totaal Sport & Gezondheid

2.318

2.343

2.483

2.479

2.447

2.434

Totaal lasten

22.814

27.246

24.418

24.582

24.753

24.676

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

243

283

242

246

82

82

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

39

247

247

247

247

247

Totaal Onderwijs

282

530

489

493

329

329

Thema Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

0

26

26

26

26

26

Inkomensregelingen

3.976

5.724

3.890

3.890

3.890

3890

Maatwerkdienstverlening 18-

19

4

10

10

10

10

Totaal Sociaal domein

3.995

5.754

3.927

3.927

3.927

3.926

Thema Sport & Gezondheid

Sportbeleid en activering

2

0

0

0

0

0

Volksgezondheid

20

9

9

9

9

9

Sportaccommodaties

317

283

321

321

321

321

Totaal Sport & Gezondheid

339

292

330

330

330

330

Totaal baten

4.617

6.576

4.746

4.750

4.586

4.585

Saldo van baten en lasten

-18.198

-20.670

-19.671

-19.832

-20.167

-20.090

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

-242

-37

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

182

1.306

153

-3

29

60

Totaal reserves

-60

1.269

153

-3

29

60

Saldo na resultaatbestemming

-18.258

-19.401

-19.518

-19.835

-20.138

-20030

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14